Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có đáp án số 2

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My Home

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức đã học trong Unit 2, VnDoc đã đăng tải đải bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh dưới đây gồm nhiều dạng bài khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. There is a family photo ___________ the wall.
 • 2. We live in a town house, but our grandparents live in a ________ house.
 • 3. I live _______ my parents and my younger brother in a town house _____ Nha Trang.
 • 4. They are moving _____ a new apartment ________the city centre soon.
 • 5. There are some dirty dishes ______ the floor.
 • 6. My bedroom is ______ the bathroom.
 • 7. I’d ______ study hard for the exam.
 • 8. Where ______ the living room?
 • 9. My bedroom is small but it has a _____ window.
 • 10. Where ____ the books? Are they ____ the bookshelf?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 1.439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm