Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Vocabulary and Listening trang 42

Vocabulary and Listening Unit 3 Wild life Tiếng Anh 6 Friends plus trang 42

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Vocabulary and Listening bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life trang 42 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

THINK! Name three fast-running animals. Hãy nghĩ xem! Kể tên 3 động vật chạy nhanh.

Gợi ý

Tiger; leopard; rabbit; lion;

1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs. Listen and check your answers. Kiểm tra nghĩa của các động từ trong khung. Nhìn câu đố và hoàn thành các câu hỏi với 8 động từ. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.

Click để nghe

Đáp án

- swim (v): bơi

- drink (v): uống

- hear (v): nghe

- communicate (v): giao tiếp

- fly (v): bay

- jump (v): nhảy

- survive (v): sống sót

- kill (v): giết

- climb (v): leo trèo

- grow (v): phát triển/ trồng trọt

- move (v): di chuyển

- run (v): chạy

- see (v): nhìn thấy

Đáp án

1 - hear; 2 - grow; 3 - kill;

4 - drink; 5 - survive; 6 - see

7 - see; 8 - fly; 9 - run;

2. Work in pairs. Answer questions 1-6 in the quiz. Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi 1-6 trong câu đố.

Đáp án

1. a

2. c

3. c

4. b

5. b

6. c

3. Listen to a podcast about the animals in the quiz and check your answers. How many correct answers have you got? Nghe tệp âm thanh về các động vật trong câu đố và kiểm tra câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời đúng?

Click để nghe

Đáp án

1. a ; 2. c; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c

4. Read the Skills Strategy and listen again. What two extra pieces of information do you hear? Choose from a-d. Đọc Chiến thuật và nghe lại. Hai thông tin bổ sung mà em nghe được là gì? Chọn a-d.

Click để nghe

SKILLS STRATEGY

How to do the listening quiz:

• First, read all the questions and options.

• Next, predict the general meaning of the text.

• Then, focus on the detail you need and then choose the correct option.

a. Scorpions are intelligent.

b. Some of the smallest scorpions are the most dangerous.

c. Ostriches are the heaviest, fastest, and tallest birds.

d. Some monkeys can speak.

Đáp án

b and c

5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer the questions about the animals in unit 3. Who can answer the most questions? Thực hành! Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về các động vật ở bài 3. Ai có thể trả lời nhiều câu hỏi nhất?

1. Which animal moves very quickly?

2. Which animal doesn't run, fly or swim?

3. Which animal jumps and swims?

4. Which animal doesn't grow bigger than this book?

5. Which animal doesn't drink a lot of water?

6. Which animal climbs better than a gorilla?

Hướng dẫn dịch

1. Con vật nào di chuyển rất nhanh?

2. Con vật nào không chạy, bay hoặc bơi?

3. Con vật nào nhảy và bơi?

4. Con vật nào không lớn hơn quyển sách này?

5. Con vật nào không uống nhiều nước?

6. Con vật nào leo trèo giỏi hơn đười ươi/ khỉ đột?

Finished? Look at exercise 5 and write more questions using the verbs in exercise 1 and the animals in unit 3. Hoàn thành bài học? Nhìn bài tập 5 và viết thêm câu hỏi sử dụng các động từ ở bài tập 1 và động vật trong đơn vị bài học 3.

Trên đây là Giải Vocabulary and Listening tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 3 Wild life trang 42. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 Friends plus theo từng bài học trên đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
4 315
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm