Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18

Unit 1 lớp 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 18

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 6 Friends Plus Unit 1 trang 18 dưới đây bao gồm lời giải, file nghe mp3 với hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 - 6 trong lesson Vocabulary and Listening trang 18 hiệu quả.

1. Match adjectives 1-6 with their opposties in the box. Then listen and check. Nối tính từ 1 - 6 với từ trái nghĩa trong hộp. Sau đó nghe và kiểm tra.

Đáp án

1 - Dirty

2 - quite

3 - Pretty

4 - Safe

5 - Unfriendly

6 - old

2. Write sentences for the adjective in exercise 1. Then compare with a partner. Viết câu sử dụng tính từ trong bài 1. Sau đó đối chiếu với bạn.

Đáp án

3. This place is ugly.

4. This road is dangerous.

5. People in Newtown are friendly.

6. This building is modern.

3. Listen to four street interviews in a radio programme. What do the people talk about? Choose four topics from the box and match them to the people. Lắng nghe bốn cuộc phỏng vấn đường phố trong một chương trình phát thanh. Mọi người nói về cái gì? Chọn bốn chủ đề từ hộp và nối chúng tương ứng với mỗi người.

1 - Emma - the park

2 - Lukas - Buses and bike

3 - Dwayne - New York

4 - Chloe and Harriet - restaurants

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 sách mới tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
1 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm