Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18

Unit 1 lớp 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 18

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 6 Friends Plus Unit 1 trang 18 dưới đây bao gồm lời giải, file nghe mp3 với hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 - 6 trong lesson Vocabulary and Listening trang 18 hiệu quả.

Xem thêm: Giải Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities chi tiết nhất

THINK! Do you like modern or old places? Why? Hãy nghĩ xem! Bạn có thích những nơi hiện đại hay cổ xưa? Tại sao?

1. Match adjectives 1 - 6 with their opposites in the box. Then listen and check. Nối tính từ 1 - 6 với từ trái nghĩa trong hộp. Sau đó nghe và kiểm tra.

Click để nghe

Đáp án

1 - Dirty

2 - quite

3 - Pretty

4 - Safe

5 - Unfriendly

6 - old

2. Write sentences for the adjective in exercise 1. Then compare with a partner. Viết câu sử dụng tính từ trong bài 1. Sau đó đối chiếu với bạn.

Đáp án

3. This place is ugly.

4. This road is dangerous.

5. People in Newtown are friendly.

6. This building is modern.

3. Listen to four street interviews in a radio programme. What do the people talk about? Choose four topics from the box and match them to the people. Lắng nghe bốn cuộc phỏng vấn đường phố trong một chương trình phát thanh. Mọi người nói về cái gì? Chọn bốn chủ đề từ hộp và nối chúng tương ứng với mỗi người.

Click để nghe

Đáp án

1 - Emma - the park

2 - Lukas - Buses and bike

3 - Dwayne - New York

4 - Chloe and Harriet - restaurants

4. Listen again and write True or False. Nghe lại và viết Đúng hay Sai.

Đáp án

1 - True

2 - True

3 - False

4 -True

5 - False

6 - True

5. Think of three places that you like in your town or city and three places that you don't like. Write sentences and say why you like or dislike them. Nghĩ về ba địa điểm mà bạn thích trong thị trấn hoặc thành phố của mình và ba địa điểm mà bạn không thích. Viết và nói lý do tại sao bạn thích hoặc không thích chúng.

Gợi ý

- I like the Thai traditional food restaurant because it has cheap and delicious dishes. However, there are many people eat at there so it is quite noisy.

- I like the gym because we can work out there to keep fit.

- I like Phuc Long tea & coffee because the drinks are fresh and tasty.

Hướng dẫn dịch

- Tôi thích nhà hàng đồ ăn truyền thống của Thái Lan vì nó có các món ăn ngon và rẻ. Tuy nhiên, ở đó có nhiều người ăn nên khá ồn ào.

- Tôi thích phòng tập thể dục vì chúng tôi có thể tập thể dục ngoài trời để giữ gìn vóc dáng.

- Tôi thích trà & cà phê Phúc Long vì đồ uống tươi và ngon.

6. USE IT! Work in groups. Compare your sentences in exercise 5. Which places does your group like and dislike? Compare with other groups. Thực hành! Làm việc theo nhóm. So sánh các câu của em ở bài tập 5. Những nơi nào nhóm em thích và không thích? So sánh với các nhóm khác.

Hướng dẫn dịch

Chúng tôi thích công viên bởi vì nó yên tĩnh và đẹp.

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 sách mới tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
2 1.280
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm