Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary trang 12

Soạn Workbook tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary trang 12

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary Places in a town or a city trang 12 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Vocabulary Unit 1 Towns and Cities SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Look at the pictures. Correct the words. Quan sát tranh. Hoàn thành câu.

Đáp án

1 - library

2 - train station

3 - market

4 - bridge

5 - cinema

6 - bus station

7 - park

2. Read the clues and write the places. Đọc gợi ý và viết tên địa điểm.

Đáp án

1 - School; 2 - café; 3 - Theatre; 4 - flats;

5 - street;  6 - sports centre; 7 - shopping centre; 8 - building;

3. Look at the map. Write five more sentences about things you can see. Quan sát bản đồ. Viết 5 câu hoặc hơn về những thứ em thấy.

Gợi ý

1 - There is a road. There is a red car on the street.

2 - There is a sports centre.

3 - There is a clothing shop.

4 - There is a park.

5 - There is a hospital near Hoi An ancient town.

4. Write sentences about the capital city of your country or a big city near you. Viết một câu về thủ đô của nước em hoặc một thành phố lớn gần em.

Gợi ý

There are many streets. There are full of means of transportation.

There are many high buildings.

There are also many shopping malls and amusement parks.

Trên đây là Giải bài tập Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary trang 12. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.663
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm