Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 13

Giải Workbook tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 13

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 12 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Language focus Unit 1 Towns and Cities SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Complete the table with the given words. Hoàn thành bảng với từ đã cho.

Đáp án

1 - a; 2 - are; 3 - some; 4 - isn't; 5 - any; 6 - aren't; 7 - any;

2. Make the sentences affirmative or negative. Viết lại câu dạng khẳng định hoặc phủ định.

Đáp án

1 - There isn't a theater near there

2 - There is a nice sports center in my area

3 - There are some pretty trees in the park.

4 - There aren't any monuments in the square.

5 - There isn't a five star hotel in the town

3. Choose the correct word. Chọn từ đúng.

Đáp án

1 - Are; 2 - is; 3 - are; 4 - some;

5 - isn't; 6 - aren't; 7 - are; 8 - There;

4. A friend from a different town visits you. He/she has got a lot of questions about your town! Write the questions and the answers. Use the given words to help you. Một người bạn đến từ thị trấn khác đến thăm bạn. Anh/ Cô ấy hỏi một vài câu hỏi về thị trấn của bạn. Viết câu hỏi và câu trả lời. Sử dụng từ gợi ý.

Gợi ý

Are there any cafés in your street?

Yes, there're. There are many cafés with different styles.

How many shopping malls are there in this tows?

There is a shopping mall.

Is there a sports centre opposite your school?

No, there isn't.

Is there a bus station next to your house?

No, there isn't. There is a bus station about 500 metres far from my house.

5. Are the sentences correct (✓) or incorrect (X)? Câu dưới đây là đúng hay sai.

Đáp án

1 - ✓; 2 - X; 3 - ✓; 4 - ✓; 5 - X; 6 - X

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Towns and Cities Language focus trang 13. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

Giải SBT Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary trang 12

Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án

Đánh giá bài viết
11 1.683
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm