Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Language focus trang 27

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Wild life language focus trang 27

Giải Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 language focus trang 27 tổng hợp lời giải chi tiết các phần bài tập sách bài tập tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life.

1. Complete the table with give words. Hoàn thành bảng với các từ đã cho.

Đáp án

1 - Can't

2 - Can

3 - swim

4 - Can

5 - Can't

2. Look at the pictures. Then complete the sentences with can or can't and given verbs. Nhìn vào những bức tranh. Sau đó, hoàn thành các câu với can hoặc can’t và các động từ đã cho.

Đáp án

1. She can make clothes.

2. Help! I can’t swim!

3. We can dance well.

4. Oh no! He can’t fly.

5. She can play a musical instrument.

6. He can’t speak English.

7. They can run fast.

3. Write sentences with might. Viết câu với might.

you / hear / a parrot / in the jungle

You might hoar a parrot In the Jungle.

1. it / be / cold / in Italy / in November

2. that bear/be/dangerous

3. you/see/a snake / in the mountains

4. an elephant / live / for sixty years

5. that fish / be / a shark

Đáp án

1. It might be cold in Italy in November.

2. That bear might be dangerous.

3. You might see a snake in the mountains.

4. An elephant might live for sixty years.

5. That fish might be a shark.

4. Order the words to make questions. Then match the answers. Sắp xếp các từ để đặt câu hỏi. Sau đó ghép các câu trả lời.

Đáp án

1. How fast can an elephant run? - 40 km an hour.

2. How cold is the North Pole? - -34°C.

3. How heavy is a panda? - 100 kg.

4. How many people are there in the UK? - 65 million.

5. How tall can an ostrich grow? - 2.7 metres.

5. Write sentences about your friends and family with can and can't. Viết các câu về bạn bè và gia đình của bạn với can và can’t.

Gợi ý

My father can cook well, but he can't sing.

My mother can sing, but she can't swim.

My brother can swim, but he can't cook.

My best friend, Mike can skate, but he can't draw.

Trên đây là Giải sách bài tập Language focus unit 3 lớp 6 Wild life trang 27. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải tiếng Anh 6 Friends plus Workbook theo từng bài học trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
3 381
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6 Friends Plus

    Xem thêm