Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Reading

Reading tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Days trang 26

Giải Tiếng Anh 6 Friends plus unit 2 Days Reading trang 26 hướng dẫn các em học sinh giải bài tập tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo theo từng unit hiệu quả.

THINK! Have you got a big family? How many people live in your house? Hãy nghĩ xem! Em có một đại gia đình không? Bao nhiêu người sống trong nhà của em?

Gợi ý

No, I haven't. In my house, there are four people.

1. Look at the photo. Choose and write a title a-c for the text. Then read the text and check your idea. Nhìn bức ảnh. Chọn và viết một tiêu đề a - c cho bài đọc. Sau đó đọc và kiểm tra ý kiến của em.

Đáp án

c. Happy house

2. Read the Skills Strategy. Then read and listen to the text and choose the correct words. Đọc chiến lược kỹ năng. Sau đó đọc và nghe văn bản và chọn các từ đúng.

Đáp án

1 -  doesn’t have breakfast

2 - don’t help

3 - at home

4 - always

3. VOCABULARY PLUS. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text. Từ vựng bổ sung: Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong bài đọc.

Đáp án

- sons: con trai (số nhiều)

- daughters: con gái (số nhiều)

- grandchildren: cháu (nội/ ngoại)

- brothers: anh/ em trai (số nhiều)

- sisters: chị/ em gái (số nhiều)

- parents: bố mẹ

4. USE IT! Work in groups. Talk about the Radfords and your daily routines. What are the differences? Thực hành! Làm việc theo nhóm. Nói về gia đình Radfords và các hoạt động hàng ngày của em. Khác nhau ở điểm nào?

Gợi ý

- Noel gets up at 4.45 a.m., has breakfast and goes to work, but my father gets up at 6:00 a.m, has breakfast at home and goes to work.

- The children get up at 6.45 a.m, but I and my brother get up at 7:00 a.m because we have to be at school before 8:00 a.m.

- Sue works at home, so does my mother.

- Her older daughter sometimes helps with the housework and the younger children don't help, but I and my brother always help my mother after school.

- They watch TV with their brothers and sisters, but I and my brother never watch TV together.

- The Radfords don't usually go to restaurant, and my family sometimes goes out for dinner.

- The young children normally go to bed at 7 p.m., the older ones at 8 pm. or 9 p.m. and their parents go to bed just before 10 p.m; my family always go to bed at the same time at 10 p.m.

Trên đây là Giải SGK Reading unit 2 lớp 6 Days trang 26.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Tiếng Anh 6

    Xem thêm