Speaking Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 20

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Speaking trang 20

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo từng lesson, giải bài tập Speaking tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Towns and Cities bộ Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án các phần bài tập luyện nói tiếng Anh về Cách hỏi và trả lời về địa điểm đó ở đâu.

1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Có phải Chris và người phụ nữ đến từ cùng một thị trấn không?

Đáp án

1 - Are we near

2 - the bus station

3 - any shops

4 - five minutes

2. Watch or listen again. Then practise the dialogue in pairs. Xem hoặc nghe lại. Sau đó thực hành bài đối thoại theo cặp.

3. Read the Study Strategy and follow the instruction. Đọc Chiến lược học tập dưới đây và làm theo hướng dẫn.

4. Work in pair. Practise mini - dialogues with How far...? and places 1-4. Làm việc theo cặp. Thực hành đoạn hội thoại ngắn với cấu trúc How far và thay thế vào các câu 1 - 4.

Excuse me. How far is the bus station from here?

It's about ten minutes on foot.

Thanks for your help.

You're welcome.

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus.
Đánh giá bài viết
3 1.012
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm