Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary trang 10

Giải Sbt tiếng Anh 6 Friends plus Starter Unit Vocabulary trang 10

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit, giải Workbook tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary - Countries and Nationalities giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng tiếng Anh 6 về Quốc gia & Quốc tịch hiệu quả.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Choose the correct country. Chọn đáp án đúng với quốc gia.

Đáp án

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - a; 5 - b; 6 - a; 7 - c;

2. Complete the sentences with the country or nationality. Hoàn thành câu bằng tên quốc gia hay quốc tịch.

Đáp án

1. Are you from New York? Yes, that's right. I'm __American___

2. Seville, Granada and Barcelona are my favourite places. They're__Spanish___ cities.

3. Where is the city of Brasilia? It's in ___Brazil__

4. Are your cousins from Sydney? Yes, they're __Australian___

5. Sushi is a popular food —it's from __Japan___

6. My favourite sports star is from London. He's _British/ English____

3. Introduce the people and their nationality. Giới thiệu những người dưới đây và quốc tịch của họ.

Đáp án

1.My name's Juan. I'm from Mexico. This is Juan. He's __Mexican___

2. My name's Mahmoud. I'm from Egypt. This is Mahmoud. He's __Egytant___

3. My name's Melisa. I'm from Turkey. This is Melisa. She's __Turkish___

4. My name's Raj. I'm from India. This is Raj. He's _Indian____

5. My name's Hoa. I'm from Viet Nam. This is Hoa. She's _Vietnamese___

6. My name's Felipe. I'm from Brazil. This is Felipe. He's _Brazilian___

4. Write sentences with countries and nationalities. Use the given words to help you. Viết câu về quốc gia và quốc tịch. Sử dụng từ gợi ý để hoàn thành câu.

Gợi ý

My cousin is Peter. He is from England. He is an English. The currency of English is Pound. One of the famous film star is Tom Holland. The colour of national flag is Red, Blue and White.

Trên đây là Giải Friends plus 6 Workbook Starter Unit Vocabulary trang 10 đầy đủ. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

Giải sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 9

Giải SBT tiếng Anh 6 Vocabulary trang 8 Starter Unit

Giải SBT tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 7

Giải SBT tiếng Anh Friends plus lớp 6 Starter Unit Vocabulary trang 6

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Đánh giá bài viết
10 2.332
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm