Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh 6 Friends plus Unit 8 Online

Bài tập Friends plus 6 unit 8 Going away Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 Going away có đáp án với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 Friends plus khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Read the text and choose the correct answer to complete the sentence.

  Summer Holidays

  Tim - I’m going to spend a week in Paris! I’m so excited! We’re going to travel by train. I bought a guidebook last week and Paris looks really cool, but very expensive.

  Martin - I’m not going away. Boring! Some of my friends are going to learn how to play tennis with the new sports teacher. I’m going to join them. And we’re going to have a drink after each tennis class.

 • 1) How long is Tim going to spend in Paris?
 • 2) How is Tim going to travel?
 • 3) What did Tim do last week?
 • 4) What is Martin going to do?
 • 5) What are Martin and his friends do after each class?
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 6. I hope it _______ tomorrow because I’ll go out to meet my close friends.
 • 7. If I see him, I________ him about you.
 • 8. You______ a sleeping bag here because it’s very cold at night.
 • 9. She _________ Tony later.
 • 10. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Môn Tiếng Anh lớp 6

  Xem thêm