Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Bài tập Starter Unit lớp 6 có đáp án

Bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com đăng tải. Tài liệu Bài tập tiếng Anh Chân trời sáng tạo Starter Unit có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 thường gặp giúp các em ôn luyện kỹ năng tiếng Anh cơ bản. 

Bài tập tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Choose the correct answer.

1. Linh is carrying a heavy box. Please help _______!

a. her

b. me

c. it

2. This a BTS's poster. Do you want to see _____?

a. them

b. it

c. its

3. They are going to the zoo. Come with ________

a. him

b. her

c. them

4. I've got your book. I can give it to ____ tomorrow. 

a. us

b. me

c. you

5. I don't know that new boy. Do you know ________?

a. her

b. him

c. it

II. Complete the table.

Country Nationality
1. Japan ___________
2. Egypt ___________
3. India ___________
4. Vietnam ___________
5. Italy ___________

III. Choose the correct answer. 

1. (Who/ What)'s your Math teacher?

2. (Where/ What)'s your address?

3. (Where/ What)'s your job?

4. (Where/ Who)'s my calculator?

5. (Who/ What)'s is the colour of Japan's flag?

ĐÁP ÁN

I. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - b;

II. Complete the table.

Country Nationality
1. Japan _____Japanese______
2. Egypt ____Egytian_______
3. India ______Indian_____
4. Vietnam _____Vietnamese______
5. Italy _____Italian______

III. Choose the correct answer.

1. (Who/ What)'s your Math teacher?

2. (Where/ What)'s your address?

3. (Where/ What)'s your job?

4. (Where/ Who)'s my calculator?

5. (Who/ What)'s is the colour of Japan's flag?

Trên đây là Bài tập Starter Unit tiếng Anh Friends Plus lớp 6 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh Chân trời sáng tạo Starter Unit lớp 6 khác nhau như:

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Từ vựng Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Ngữ pháp Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Đánh giá bài viết
8 4.043
Sắp xếp theo

Tiếng anh 6

Xem thêm