Bài tập Thì hiện tại đơn môn tiếng Anh lớp 8

VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
Bài 1: Điền trợ động từ ở dạng phủ định.
1. I ………………. like tea.
2. He ……………… play football in the afternoon.
3. You ………………. go to bed at midnight.
4. They………………..do the homework on weekends.
5. The bus …………….arrive at 8.30 a.m.
6. My brother ………….….finish work at 8 p.m.
7. Our friends ……………. live in a big house.
8. The cat …………... like me.
Bài 2: Chọn dạng đúng của từ.
1. Police catch/ catches robbers.
2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.
3. They never drink/ drinks beer.
4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.
5. She have/ has a pen.
6. Mary and Marcus eat out/ eats out everyday.
7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.
8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.
1. She (not study) ………………….…. on Saturday.
2. He (have) ………………..…. a new haircut today.
3. I usually (have) ………………..….breakfast at 6.30.
4. Peter (not/ study)………………….very hard. He never gets high scores.
5. My mother often (teach)……………..….me English on Saturday evenings.
6. I like Math and she (like)……………….….Literature.
7. My sister (wash)……………….the dishes every day.
8. They (not/ have)……………….breakfast every morning.
Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.
1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________
2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________
3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________
4. Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________
5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________
6. You (go) shopping? (usually) => ____________
7. She (cry). (seldom) => ____________
8. My father (have) popcorn. (never) => ____________
Bài 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.
Eg: They/ wear suits to work? => Do they wear suits to work?
1. she/ not/ sleep late on weekends
=>___________________________________________
2. we/ not/ believe/
ghost=>___________________________________________________
3. you/ understand the question?
=>_____________________________________________
4. they/ not/ work late on
Fridays =>____________________________________________
5. David/ want some coffee?
=>________________________________________________
6. she/ have three daughters
=>_________________________________________________
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7. when/ she/ go to her Chinese class?
=>________________________________________
8. why/ I/ have to clean up?
=>_________________________________________________
Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.
My cousin, Peter, (have)……….. a dog. It (be)……….. an intelligent pet with a short
tail and big black eyes. Its name (be)……….. Kiki and it (like)……….. eating pork.
However, it (never/ bite) ……….. anyone; sometimes it (bark)……….. when strange
guests visit. To be honest, it (be)……. very friendly. It (not/ like)……….. eating
fruits, but it (often/ play)……….. with them. When the weather (become)………..
bad, it (just/ sleep)……….. in his cage all day. Peter (play)……….. with Kiki every
day after school. There (be)……….. many people on the road, so Peter (not/
let)……….. the dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki to a large field to
enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. naughty, but Peter loves it very
much.
Mi các bn tiếp tc tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-
tieng-anh

Bài tập thì hiện tại đơn

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh Bài tập thì hiện tại đơn môn tiếng Anh lớp 8 được sưu tầm và đăng tải, với nội dung ôn luyện Thì hiện tại đơn dưới dạng bài kiểm tra 15 phút rất hữu ích cho các bạn học sinh đánh giá nhanh kiến thức, đồng thời ôn luyện phần Thì quan trọng này.

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
2 4.555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm