Bài tập về câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài tp tiếng Anh lp 6: Wh Question EXERCISES
Ex 1:
1. What’s your name?
2. Why do you forget this word?
3. Where do you live?
4. Where is the computer?
5. Who is he?
6. When do you do the housework?
7. Whose books are these?
8. Who does this homework?
9. What music do you like?
10. Which dogs bite the most?
11. Whose bag is outside?
12. Which animal do you like best?
13. Why is the floor wet?
14. Whose pencil is on the table?
15. What do you like?
16. Why does she cook dinner?
17. Who is your father?
18. Where are their children?
19. What’s your mobile number?
20. When do children study English?
21. Who’s your mother?
22. Whose book is this?
23.What animals do you like?
24. Which pen do you like?
25. When does Helen like go shopping with him?
Để hi v một điều gì đó/ Cái gì:
Câu 1, 9,……………………………………….
………………………………………………….
Để hi v nơi chốn/ đâu:
Câu 3,……………………………………….
………………………………………………….
Để hi v một người/ Ai:
Câu 5,……………………………………….
………………………………………………….
Để hi v s s hu của ai đó/ Của ai:
Câu 7,……………………………………….
………………………………………………….
Để hi v s chn la/ Cái nào:
Câu 10,……………………………………….
………………………………………………….
Để hi v s lý do/ Ti sao:
Câu 2,……………………………………….
………………………………………………….
Để hi v thi gian/ khi nào:
……………………………………….
………………………………………………….
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Ex 2: Read and choose the best answer:
1. What/ Which student is singing, Nina or Henry?
2. What/ Which animal do you love?
3. What/ Which animal live here?
4. What/ Which singer do you like best?
5. What/ Which dog you want, blue one or black one?
6. What/ Which song are the singers singing?
Ex 3:. Hn thành u với what hoặc which.
1. What are the teachers doing? They are teaching.
2. ………..waiter is sleeping? The lazy waiter is sleeping.
3. ………..cats do you like? I like the white one.
4. ………..songs do you like best? I like Europe Skies.
5. ……animal are there in the circus? Elephants, lions, alligators, turtles….
6. …….books do you like best, this one or that one I like this one.
7. ……is the dog eating? The dog is eating fish.
8. ……do you do? I do my homework.
Ex 4: Dùng 1 trong 6 WH- để đặt câu hỏi cho các từ VIẾT HOA
1. His grandparents live IN THE SUBURB
=>____________________________________
2. He hates physics BECAUSE HE KNOWS NOTHING ABOUT IT.
=>____________________________________
3. The girl likes ROCK MUSIC AND HORROR FILMS.
=>____________________________________
4. The new worker works CARELESSLY.
=>____________________________________
5. The children visit their uncle AT WEEKEND.
=>____________________________________
6. Soldiers fear THE NEW OFFICER much.
=>____________________________________
7. David places the refrigerator IN HIS KITCHEN
=>____________________________________
8. I admire THE EXPLORERS.
=>____________________________________
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
9. His new girlfriend looks BEAUTIFUL.
=>____________________________________
Ex4: Nn những gợi ý sau, viết câu hỏi.
1. Mother/ where Where is mother?
2. My books/ where……………………….
3. Her teacher/ who……………………….
4. These/ whose pencils……………………
5. Nina/ who …………………………
6. They/ whose clothes ………………………..
7. Where/ the kitchen……………………
8. What/ you do ……………………….
IV. Nn vào bức tranh tr li u hi.
What is her job? …............................
What does she wear?.....................................
What do students do?....................................
Mi các bn tiếp tc vào tham kho các bài ti: https:// vndoc.com/ tai-lieu-hoc-tap-lop-6

Bài tập về câu hỏi Wh-question

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn Bài tập về câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn với nhiều dạng bài tập hay và cơ bản giúp các bạn nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức tiếng Anh lớp 6 một cách hiệu quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ thi. Sau đây mời các bạn cùng thử sức nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
5 6.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm