Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra định kì môn tiếng Anh 6 mới

Nằm trong bộ đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh, mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới dưới đây. Đề thi tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau có đáp án đi kèm cũng như cách chấm điểm và ma trận đề thi, chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học.

Lưu ý: Nhấp chọn nút Tải về ở cuối trang để tham khảo & download tài liệu.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

A. Listening:

I. Listen and tick the correct channel for each programme. (1 p. )

PROGRAMME

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3

Music: Green Green Summer

 

 

 

Cartoon: The Red Spotted Squirrel

 

 

 

Film: The Lonely Giraffe

 

 

 

Home and Garden: How to Make a Dog House

 

 

 

Our World: The Old Town of Inca

 

 

 

II. Listen and write T (True) or F (False) (1 p.)

Statements

T

F

1. Hai plays chess every Saturday.

 

 

2. Angry Birds is Bill's favorite game.

 

 

3. Alice doesn't like doing sports very much.

 

 

4. Trung is very good at playing football.

 

 

B. Use of English:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1 p.)

1. A. thirsty B. throw C. theme D. there
2.A. favourite B. slight C. fine D. high
3. A. here B. fear C. pair D. idea
4. A. cave B. famous C. late D. channel

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D. (2 ps.)

1. My father likes watching TV ……… my mother likes going shopping.

A. and

B. but

C. or

D. so

2. I want to work in television industry ........... I am working hard

A. because

B. although

C. so

D. and

3. They cancelled their picnic ........... the weather was bad.

A. because

B. when

C. but

D. or

4. ......... the programme is late, we will wait to watch it.

A. Because

B. Although

C. When

D. So

5. Which girl is ………, Mary or Daisy?

A. intelligent

B. more intelligent

C. the intelligentest

D. most intelligent

6. Football is an ............. game.

A. outdoor

B. indoor

C.individual

D. fun

7. Mai likes ........weather because she can go swimming.

A. hot

B. cold

C. rainy

D. windy

8. .............do you go to the gym ? - By bus

A. What

B. Where

C. Why

D. How

C. Reading:

I. Complete the postcard using the words in the box. (1.25 ps.)

sun; go; white; eaten; having;

Dear Daisy,

It is Nha Trang! I am .........................(1) a good time here! The ..................(2) is shining all the time, and the beaches are so clean: blue sea and ............(3) sand! I have .................(4) crabs today. They are delicious! Tomorrow I will .................(5) to Hon Tre Island.

Wish you were here.

Love,

Mai

II. Read the text and answer the questions. (1.25 ps.)

Nam likes sports very much. He jogs in the park every morning. In the afternoon, he often plays soccer with some friends. They often play it in the stadium near Nam's house. They never play soccer in the street. On the weekend, he and his friends sometimes go camping in the mountains. They always take food and water. Sometimes, they camp overnight.

1. Does Nam like sports? ..................................................................................

2. How often does he jog? ..............................................................................

3. What does he often do in the afternoon? ......................................................

4. Who does he usually play soccer with? ........................................................

5. What do they always take? ..........................................................................

D. Writing:

I. Rewrite the sentences without changing the meaning. (1 p.)

1. My sister can run very fast.

My sister is ……………………………………………………………………

2. Mai is a bad swimmer.

Mai swims…………………………………………………………………..

3. Ba likes badminton most.

Ba's favourite………………………………………………………………….

4. Lan is not interested in music as her brother is .

Lan's brother…………………………………………………………………….

II. Write a short paragraph about your favourite TV programme, using the cues given to help your writing. (1.5 ps.)

1. name of the programme

2. which channel

3. time to broadcast

4. description of the programme

5. reason you like

6. your feeling about this programme

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 LỚP 6

A. Listening: 2 ps.

I. - 1 p. – 0,2 p. for each right answer.

PROGRAMME

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3

Music: Green Green Summer

X

 

 

Cartoon: The Red Spotted Squirrel

 

X

 

Film: The Lonely Giraffe

 

 

X

Home and Garden: How to Make a Dog House

 

X

 

Our World: The Old Town of Inca

 

 

X


II. - 1 p. – 0,25 p. for each right answer.

1. F 3. T

2. T 4. F

B. Use of English: 3 ps. - 0,25 p for each right or answer.

I. 1. D

2. A

3. C

4. D

II. 1. B 5. B

2. C 6. A

3. A 7. A

4. B 8. D

C. Reading: 2,5 ps. - 0,25 p for each right answer.

I. 1. having 

2. sun 

3. white

4. eaten

5. go

II.

1. Yes, he does.

2. He jogs in the park every morning

3. In the afternoon, he often plays soccer.

4. He often plays soccer with some friends.

5. They always take food and water.

D. Writing: 2,5 ps. - 0,25 p for each right answer.

I. 1. My sister is a fast runner.

2. Mai swims badly.

3. Ba's favourite sport is badminton.

4. Lan's brother is more interested in music than she is.

MA TRẬN - MATRIX

Kỹ năng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Listening

5

1

 

4

1

 

 

 

9

2

Pronunciation

4

1

 

 

 

 

 

4

1

Vocabulary & grammar

2

0,5

 

4

1

 

2

0,5

 

8

2

Reading

 

 

5

1,25

 

3

0,75

 

2

0,5

10

2,5

Writing

 

 

1

0,25

 

5

1,25

 

4

1

10

2,5

Tổng

17

4

16

4

8

2

41

10

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe của đề kiểm tra. Mời các bạn tải đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6. Đặc biệt, Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
173 35.180
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6

Xem thêm