Đề kiểm tra Tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 3

Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 cả năm mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 ôn tập lại kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • I. Chọn đáp án đúng.
 • 1. Is that _____ friend?
 • 2. There _____ any fruit juice in the pitcher.
 • 3. _____ does she do in the afternoon?
 • 4. How many ______ are there in the year? – Four.
 • 5. There are two _____ in my living room.
 • 6. Who are they? - They _____ .
 • 7. What _____ they do ?
 • 8. What ______ this in English ?
 • 9. Hoa ______ to school every day.
 • 10. “ ______ does she have English ?” - “On Monday, Thursday and Friday.”
 • 11. He ______ have classes on Sundays.
 • 12. How ______ wine can he drink?
 • II. Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. Hoa ______________ (watch) television every day.
 • 2. There _____________ (not / be) a hotel near the park.
 • 3. Those ___________ (be) my flowers.
 • 4. I _______________ (not have) Math on Monday.
 • 5. What ________________ (your brother/do) yesterday?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
138 9.964
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm