Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 5

Ôn tập tiếng Anh lớp 6 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6

Thử sức với đề kiểm tra 15 phút lớp 6 số 5 sau đây để xem bạn học tiếng Anh có chắc không! Có những câu hỏi có khi chẳng cần mật đến 5s mà em đã tìm được đáp án. Liệu trình độ tiếng Anh của chúng mình đã đạt đến trình độ đó chưa?

Chúc các em học tập tốt!

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 6

 • 1. I go _____ school at 6:45.
 • 2. Thursday comes before _____.
 • 3. When ____ Hoa and Lan have history?
 • 4. What time is it ? _____ 8 o’clock.
 • 5. Her school _____ nine hundred students.
 • 6. I have English lesson _____ Monday, Tuesday and Thursday.
 • 7. Is this _____?
 • 8. Alice _____the bus to school every day.
 • 9. Mai doesn’t like playing soccer. She _____ plays soccer.
 • 10. "Is your brother an_____?”
 • II. Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. ____________ (you/like) football, Jason?
 • 2. I’m afraid football _____________ (not/make) sense to me.
 • 3. Why _____________ (he/take) it so seriously?
 • 4. He ____________ (go) swimming every Sunday.
 • 5. My father often _____________ (watch) television every evening.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
45 3.171
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm