Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 4

Đề thi tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 6 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • 1. How many floors _____ your school _____ ?
 • 2. My classroom is _____the second floor.
 • 3. Nam _____ breakfast at 6: 00 o’clock.
 • 4. _____ does Mai get up every morning?
 • 5. Where _____ Thu’s school?
 • 6. _____ grade is your sister _____?
 • 7. We have breakfast _____ 6:30.
 • 8. We’re late _____ school.
 • 9. How many tables _____ there? – There _____ one.
 • 10. _____Lisa _____ Geography on Monday?”
 • 11. It ............ a lot in Britain.
 • 12. I ........ pizza very much.
 • 13. I ............. English very well.
 • 14. My sister ............. to the cinema very often.
 • 15. They always ............. TV in the evening.
 • 16. I .............. married.
 • II. Chọn đáp án đúng.
 • 1. My brother _______ his teeth and ______________ his face every morning.
 • 2. I usually get up ______________ six o'clock every day.
 • 3. How many students does your class ______________ ?
 • 4. _____________ his school big or small?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
67 4.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm