Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều Online

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Cánh Diều

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Tải file tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều Online.

 • Look. Listen. Write the correct letter

  Bài nghe

  Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều

 • 1.
  Chỉ điền một chữ cái
  D
 • 2.
  Chỉ điền một chữ cái
  B
 • 3.
  Chỉ điền một chữ cái
  E
 • 4.
  Chỉ điền một chữ cái
  F
 • 5.
  Chỉ điền một chữ cái
  C
 • 6.
  G
 • Choose the correct answer
 • 1.….………… is it? It’s a map
 • 2. I ….………… a cookie
 • 3. It’s ….………… egg
 • 4. He’s ….………… a shirt
 • 5. How many pencils? - ….…………
 • 6.….………… you want a robot?
 • Read and decide if each statement is Yes or No

  Some people play with food. They make pictures of people or animals from fuits and vegetables. Look at the picture. The bike is two slices of lemon.

 • 1. Some people make pictures from fruits and vegetables.
 • 2. Some people eat bikes.
 • 3. They make the bike from two slices of orange.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.021
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm