Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Cánh Diều số 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Cánh Diều

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Look. Listen. Write the letter

Bài nghe

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

Look at the pictures and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

1. _______________

2. _______________

3. _______________

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 3

4. _______________

5. _______________

6. _______________

Choose the correct answer

1. Where’s your brother? He’s in the kitchen. __________.

A. She’s sleeping

B. She’s cooking

C. He’s eating

D. I’m running

2. __________ you want a robot?

A. Does

B. Do

C. Doesn’t

D. are

3. It’s __________ apple

A. a

B. an

C. two

D. on

4. __________ she jump? No, she can’t

A. Is

B. Are

C. Do

D. Can

5. He __________ a cookie

A. can

B. like

C. wants

D. does

6. Do you want soup? No, I __________.

A. do

B. does

C. don’t

D. doesn’t

Reorder these words to have correct sentences

1. food?/ favourite/ What’s/ your/

_____________________________________________

2. little/ wants/ Her/ a/ sister/ doll/ pink/./

_____________________________________________

3. is/ This/ scraf/ a/ brown/ ./

_____________________________________________

Read and decide if each statement is Yes or No

Some artists make sculptures. They make people and animals. Look at the picture. The man is big. His leg is big. His nose is small.

1. The man is small

2. His leg is big

3. His nose is small

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều.

Đánh giá bài viết
1 804
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm