Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Global Success

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and write, the first one is done for you.

Bài nghe

Name

Food/ drinks

1. Nam

Fish, eggs

2. Ben

…………………………………………………………………….

3. Anna

…………………………………………………………………….

4. Marry

…………………………………………………………………….

5. Minh

…………………………………………………………………….

6. Linda

…………………………………………………………………….

7. Bill

…………………………………………………………………….

Choose the odd one out

1. A. car

B. train

C. bus

D. biscuit

2. A. wow

B. three

C. six

D. ten

3. A. sister

B. friend

C. like

D. brother

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. sing

B. no

C. drink

D. ink

2. A. trunk

B. hunt

C. lunch

D. hand

Look and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

1. D _ _ _

2. _ L _ _ _

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

3. _ _ _ R _ _

4. _ _ _ E

Choose the correct answer

1. ….……….. you have any dogs?

A. Are

B. Do

C. Would

D. Am

2. That ….……….. my rabbit.

A. am

B. is

C. are

D. a

3. They ….……….. many toys

A. are

B. likes

C. have

D. has

4. ….……….. is she doing?

A. What

B. Who

C. Where

D. Which

5. We ….……….. to music at break time

A. watch

B. draw

C. listen

D. read

6. They have a lot ….……….. fun in the park

A. in

B. of

C. with

D. on

Read the passage and choose the correct answers

Hello. My name is Joe. I’m in the park with (1) ….……….. of my friends. We like playing sports (2) ….……….. games. I’m walking with Max. That is Steve. He’s (3) ….……….. Katie is dancing. (4) ….……….. Kim and Ben are playing badminton. We (5) ….……….. having a lot of fun.

1. A. any

B. some

C. a

D. the

2. A. or

B. and

C. then

D. with

3. A. skate

B. skates

C. skating

D. to skate

4. A. Listen!

B. Hear!

C. See!

D. Look!

5. A. are

B. is

C. am

D. be

Read and decide if each statement is T (True) or F (False)

My name os Joe. I’m nine years old. I have got a lot of toys. My favourite toy is a robot. It is blue and black. It is a big toy, 1 metre tall.

I have one sister, Nikki. She is friendly. Her favourite toy is a pretty doll.

We live in a flat with my mum and dad. We also have a pet, and a parrot. We are a happy family.

1. Joe is 8 years old.

2. Joe likes robots the best.

3. He has a big blue and black robot.

4. Joe has a brother.

5. His sister’s favourite toy is a doll.

Reorder these words to make the correct sentences

1. are/ the/ We/ park./ in/

….……………………………………………………..

2. song./ am/ I/ favourite/ singing/ my/

….……………………………………………………..

3. trains?/ they/ your/ Are/

….……………………………………………………..

4. any/ kites./ don’t/ They/ have/

….……………………………………………………..

5. have?/ How/ birds/ many/ you/ do/

….……………………………………………………..

Tải file để xem chi tiết

Bài tiếp theo: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4 MỚI

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
44
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3