Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Global Success

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Choose the odd one out

1. A. kitchen

B. bathroom

C. living room

D. teacher

2. A. red

B. map

C. purple

D. green

3. A. table

B. desk

C. plane

D. chair

4. A. new

B. truck

C. big

D. old

5. A. TV

B. doll

C. toy

D. kite

Fill in the blank with the correct letter

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

1. r _ n n _ n g

2. _ r _ c _

3. s _ i _ g

Choose the correct answer

1. My older brother ………….. two planes.

A. have

B. has

C. like

D. fly

2. How many ………….. do you have, John?

A. car

B. toys

C. kite

D. plane

3. ………….. are you doing?

A. What

B. Who

C. Where

D. Which

4. Where are you? I’m …………..the music room

A. on

B. in

C. at

D. under

5. I ………….. playing the piano.

A. is

B. are

C. am

D. be

Xem chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 2

Choose the odd one out

1. A. brother

B. book

C. pen

D. desk

2. A. blue

B. pink

C. goldfish

D. white

3. A. monkey

B. zoo

C. peacock

D. tiger

4. A. truck

B. ship

C. toy

D. car

5. A. park

B. skate

C. walk

D. cycle

Choose the correct answers

1. A: What is Alex doing?

B: He is ____________ a kite.

A. fly

B. flies

C. flying

2. A: How old is your ____________?

B: He’s 40 years old

A. father

B. mother

C. sister

3. A: What would you like to ____________?

B: I’d like some juice, please

A. eat

B. be

C. drink

4. I ____________ three cars

A. have

B. haves

C. has

5. ____________ pets do you have?

A. How much

B. How many

C. How old

Xem chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Listen and write, the first one is done for you.

Bài nghe

Name

Food/ drinks

1. Nam

Fish, eggs

2. Ben

…………………………………………………………………….

3. Anna

…………………………………………………………………….

4. Marry

…………………………………………………………………….

5. Minh

…………………………………………………………………….

6. Linda

…………………………………………………………………….

7. Bill

…………………………………………………………………….

Choose the odd one out

1. A. car

B. train

C. bus

D. biscuit

2. A. wow

B. three

C. six

D. ten

3. A. sister

B. friend

C. like

D. brother

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. sing

B. no

C. drink

D. ink

2. A. trunk

B. hunt

C. lunch

D. hand

Look and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

1. D _ _ _

2. _ L _ _ _

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

3. _ _ _ R _ _

4. _ _ _ E

Xem chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

Listen and circle. There is one example

Bài nghe

1. Ⓐ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

2. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

3. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

4. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

5. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

6. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

7. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

Choose the odd one out

1. A. brother

B. book

B. pen

C. desk

2. A. old

B. ten

C. twelve

D. fifteen

3. A. monkey

B. rabbit

C. tiger

D. zoo

4. A. truck

B. plane

C. toy

D. ship

Xem chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối tri thức số 5

1. Listen and tick

Bài nghe

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

Xem chi tiết tại: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối tri thức số 5

Tải file để xem đáp án chi tiết

Trên đây là Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối tri thức, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
7 7.340
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success