Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

Đề thi học kì 2 tiếng Anh 3 Smart Start 

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 sách I-Learn Smart Start Grade 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh học kỳ 2 lớp 3 giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Read the questions. Listen and write one word or a number

Bài nghe

Example 1: What’s the name of the shop?

=> Sunny

Example 2: How many dresses are there?

=> 20

1. What’s the shop number?

….…………………………………………………………

2. What’s the woman’s name?

….…………………………………………………………

3. How much is the dress?

….…………………………………………………………

4. What color is the dress?

….…………………………………………………………

5. How many shirts does the girl want?

….…………………………………………………………

Xem đáp án

1. 15

2. May

3. $18

4. orange

5. three

Nội dung bài nghe

1. Girl: What's the shop's number?

Woman: It's number 15, Sunflower Street.

Girl: That's great. Let's go.

Woman: OK

2. Girl: Who's she, Mom?

Woman: She's a shop assistant.

Girl: What's her name?

Woman: She's May. M-A-Y

3. Woman: That's a nice dress. Let's try it.

Girl: OK, Mom. How much is the dress?

Woman: It's $18.

Girl: Is it cheap or expensive?

Woman: It's cheap. Do you like this dress?

Girl: Yes, Mom. I love it.

4. Woman: Do you like this dress?

Girl: Yes, I do. It’s orange. Orange is my favorite color.

Woman: OK, let's try it.

Girl: That's a nice dress. Can I have this dress?

Woman: Sure. Yes, you can.

5. Girl: Mom, I need some shirts for the extra classes.

Woman: How many shirts do you want?

Girl: I need three shirts.

Woman: That's fine. Let's take them.

Girl: Thanks, Mom.

Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

1. h _ _ d

2. _ n i _ _

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

3. s _ _ _ k e r s

4. _ _ e

Xem đáp án

1. hand

2. onion

3. sneakers

4. tie

Choose the best answer

1. Are there any ………………….?

A. an apple

B. apple

C. apples

2. He …………………. six marbles

A. have

B. has

C. haves

3. There …………………. an orange

A. be

B. is

C. are

4. There …………………. nine cakes

A. are

B. is

C. isn’t

5. My favourite drink is ………………….

A. fish

B. chicken

C. milk

Xem đáp án

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C

Look and read. Decide if each statement is true (T) or false (F)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start

1. The big doll is next to the robot

2. Two cars are red

3. Four teddy bears in the toy box

4. One robot is big and one robot is small

5. There is a big ball under the small doll

Xem đáp án

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

Reorder the words to have correct sentences

1. many/ have/ do/ How/ cards/ you/ ?/

….…………………………………………………………

2. We/ spoon/ eat/ with/ ice cream/ a/

….…………………………………………………………

3. you/ some/ fries/ like/ Would/ ?/

….…………………………………………………………

4. There/ lamp/ in/ the/ a/ is/ room/./

….…………………………………………………………

5. bedroom/ is/ very/ My/ beautiful/./

….…………………………………………………………

Xem đáp án

1. How many cards do you have?

2. We eat ice cream with a spoon.

3. Would you like some fries?

4. There is a lamp in the room.

5. My bedroom is very beautiful.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start Online

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án, hy vọng đây là tài liệu học tập hay và bổ ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
42
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm