Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Wonderful World số 1

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Wonderful World

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Wonderful World Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Wonderful World số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the odd one out

1. A. apple

B. pear

C. climb

2. A. eat

B. drink

C. football

3. A. dry

B. banana

C. wet

4. A. biscuit

B. hockey

C. tennis

5. A. look at

B. have fun

C. shoes

Choose the correct answer

1. ….………….. four boys in the room

A. There is

B. There are

C. They are

2. May I go out? - ………………………..

A. Yes, you can’t

B. Yes, you can

C. No, you can

3. A: Do you …………………. the rock?

B: Yes, I do

A. climb

B. hit

C. catch

4. She is ……………… a bike in the park.

A. playing

B. flying

C. riding

5. ….………. Tom eating a banana?

A. Do

B. Are

C. Is

Match

1. What do you do on Mondays?

A. Yes, you can.

2. Where is the apple?

B. She’s cooking in the kitchen.

3. How do you go to school?

C. I fly a kite with my friends on Monday

4. May I sit down?

D. It’s in the fridge

5. What is she doing?

E. I ride a bike to school.

Read and answer the questions

Today Jim’s family is at home. Jim’s father is in living room. He’s watching TV. His mum is in the kitchen. She’s cooking. His sister is in the bedroom. She’s playing the piano. Jim is in the garden. He’s drawing a picture.

1. Where is his dad?

….………………………………………………..

2. What’s his dad doing?

….………………………………………………..

3. What’s his mum doing?

….………………………………………………..

4. What’s his sister doing?

….………………………………………………..

5. What’s Jim doing?

….………………………………………………..

Reorder these words to have correct sentences

1. play/ Can/ drums/ the/ you/?

….………………………………………………..

2. isn’t/ ball/ He/ the/ kicking/

….………………………………………………..

3. is/ What/ doing/ she/ ?/

….………………………………………………..

4. tomatoes/ many/ there/ How/ are/ ?/

….………………………………………………..

5. May/ photos/ I/ take/ ?/

….………………………………………………..

Xem tiếp: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Wonderful World số 2 MỚI

*Tải file để xem đáp án*

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Wonderful World số 1, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Wonderful World số 1