Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Cánh Diều

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the odd one out

1. A. doll

B. toy

C. car

D. kite

2. A. jacket

B. scarf

C. boots

D. drum

3. A. chicken

B. kitchen

C. bedroom

D. garden

4. A. arm

B. finger

C. head

D. robot

5. A. cookie

B. climb

C. sandwich

D. soup

Choose the correct answer

1. ….………… is it? It’s a map

A. What

B. Where

C. Who

D. How many

2. I ….………… a cookie

A. can

B. likes

C. want

D. do

3. It’s ….………… egg

A. an

B. on

C. a

D. no

4. He’s ….………… a shirt

A. cooking

B. wearing

C. cleaning

D. eating

5. How many pencils? - ….…………

A. Two

B. Yes, it is.

C. No, it isn’t

D. It’s yellow

6. ….………… you want a robot?

A. Does

B. Do

C. Doesn’t

D. Are

Read and decide if each statement is Yes or No

Some people play with food. They make pictures of people or animals from fuits and vegetables. Look at the picture. The bike is two slices of lemon.

1. Some people make pictures from fruits and vegetables.

2. Some people eat bikes.

3. They make the bike from two slices of orange.

Reorder these words to have correct sentences

1. want/ kite/ a/ Do/ you/ ?/

….…………………………………………………….

2. she/ bike/ Can/ a/ ride/ ?

….…………………………………………………….

3. favourite/ My/ is/ food/ noodles/./

….…………………………………………………….

4. round/ has/ She/ eyes/ ./

….…………………………………………………….

Look. Listen. Write the letter

Bài nghe

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều số 2

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Cánh Diều.

Đánh giá bài viết
26 4.754
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm