Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the odd one out

1. A. kitchen

B. bathroom

C. living room

D. teacher

2. A. red

B. map

C. purple

D. green

3. A. table

B. desk

C. plane

D. chair

4. A. new

B. truck

C. big

D. old

5. A. TV

B. doll

C. toy

D. kite

Fill in the blank with the correct letter

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

1. r _ n n _ n g

2. _ r _ c _

3. s _ i _ g

Choose the correct answer

1. My older brother ………….. two planes.

A. have

B. has

C. like

D. fly

2. How many ………….. do you have, John?

A. car

B. toys

C. kite

D. plane

3. ………….. are you doing?

A. What

B. Who

C. Where

D. Which

4. Where are you? I’m …………..the music room

A. on

B. in

C. at

D. under

5. I ………….. playing the piano.

A. is

B. are

C. am

D. be

Read and match

1. Do you have any planes?

A. I can see some peacoks

2. How many dogs do you have?

B. He’s skateboarding

3. What can you see?

C. No, I don’t

4. What is the monkey doing?

D. I have three

5. What’s he doing?

E. It’s eating a banana

Read the passage and then decide each statement is True (T) or False (F)

Hi! My name is Linda. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is the yard. I also have many parrots. They are in the cage. They are very cute. I also have three goldfish and six rabbits. They are in the garden.

1. Linda has a lot of pets.

2. The cats are on the chair.

3. The parrots are in the cage.

4. The dog is under the table.

5. Linda has two goldfish and six rabbits.

Reorder the words to have correct sentences

1. doing/ is/ she/ What/?/

….………………………………………………….

2. many/ have/ you/ How/ cats/ do/?/

….………………………………………………….

3. TV / Nam/ watching/ is/./

….………………………………………………….

4. peacock/ see/ can/ I/ a/./

….………………………………………………….

5. cat/ you/ a/ Do/ have/?/

….………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức

Đề thi kì 2 tiếng Anh 3 Global Success nằm trong file tải về, mời bạn đọc click Tải về để download trọn bộ đề thi kèm đáp án.

Xem tiếp: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 2 MỚI

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
26 8.791
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1