Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 có đáp án

Fifteen- minute English 11 Test Unit 9 Cities Of The Future

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. Many teenagers show signs of anxiety and _______ when being asked about their future.

  Giải thích:

  A. depress (v): suy nhược                                 

  B. depression (n): trầm cảm

  C. depressing (adj): làm chán nản                      

  D. depressed (adj): chán nản, trầm cảm

  Trước liên từ “and” là danh từ “anxiety” (nỗi lo âu) nên sau nó cũng là 1 danh từ.

  Tạm dịch: Nhiều thiếu niên có các dấu hiệu chứng lo âu và trầm cảm khi được hỏi về tương lai.

  Chọn đáp án là B

 • 2. Constant _______ of attack makes everyday life dangerous here.

  threat (n): sự đe dọa

  threaten (v): đe dọa, hăm dọa

  threatening (adj): mang tính đe dọa

  threateningly (adv): đe dọa, hăm dọa

  Chỗ cần điền đứng sau một tính từ và trước giới từ "of" =>cần điền một danh từ

  =>Constant threat of attack makes everyday life dangerous here.

  Tạm dịch: Mối đe dọa thường xuyên của cuộc tấn công làm cho cuộc sống hàng ngày ở đây trở nên nguy hiểm.

 • 3. No one can predict the future exactly. Things may happen _______.
  Ở vị trí này ta cần một trạng từ.
  unexpectedly (adv): bất ngờ >< expectedly (adv): trong dự kiến
  Dựa theo nghĩa của câu ta chọn D.
  Các đáp án còn lại :
  A. expectation (n): sự mong đợi
  B. expected (adj): được kì vọng
  Dịch nghĩa: Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai. Mọi việc có thể xảy ra một cách bất ngờ.
 • 4. Someone who is _______ is hopeful about the future or the success of something in particular.
 • 5. There will be powerful network of computers which may come from a single computing _______ that is worn on or in the body.
 • 6.
  In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.
 • 7.
  The medical community continues to make progress in the fight against cancer.
 • 8.
  Let's put off that meeting to next Monday.
 • 9.
  A nuclear station may take risk going off due to unexpected incidents.
 • 10. She is looking _______ a new place to live because she does not want to depend _______ her parents any more.
 • 11. I was brought _______ in the countryside by my aunt after my parents had pass _______.
 • 12. She intended to quit her job to stay _______ home and look _______ her sick mother.
 • 13. He is very worried _______ his new job because he is not quite prepared _______ working.
 • 14. Instead _____ petrol, cars will only run ____ solar energy and electricity.
 • 15. She has a promising future ahead _______ her.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 11.738
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

Xem thêm