Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9

Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức trọng tâm trong bài hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • Choose the word that has different stress position.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Circle A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
 • 11. New York has invested in improving the ___________ of its water ways in recent years.
 • 12.Vancouver is often considered to be one of the most ___________ cities in the world.
 • 13. Telecommunications and cloud computing will ___________ transportation for moving ideas and intellectual property.
 • 14. A cable car system gives poor slum ___________ better access to jobs.
 • 15. Helsinki is a model for the future of ___________ smart growth.
 • 16. A nation with a strong ___________ would be successful in creating numerous smart cities.
 • 17.They must figure out how a city can develop to meet the demands of future residents in a ___________ and cost- effective way.
 • 18. - Kate: “I’d like the blue jacket, please. Can I try it on? - Cindy: “Yes, ___________”
 • 19. Tom : What a beautiful day! Rose : ___________
 • 20. It’s very hot! let’s go swimming, ___________?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 7.752
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

  Xem thêm