Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 5 lớp 11 Being Part of ASEAN

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Being Part of ASEAN

Nằm trong tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 11 chương trình mới do VnDoc.com biên tập và đăng tải, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 5 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Anh dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Từ vựng Unit 5 lớp 11 Being Part of ASEAN

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. assistance

(n) /əˈsɪstəns/

: sự giúp đỡ

2. association

(n) /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/

: hội, hiệp hội

3. behaviour

(n) /bɪˈheɪvjə(r)/

: tư cách đạo đức, hành vi

4. bend

(v) /bend/

: uốn cong

5. benefit

(n) /ˈbenɪfɪt/

: lợi ích

6. bloc

(n) /blɒk/

: khối

7. brochure

(n) /ˈbrəʊʃə(r)/

: sách mỏng(thông tin/ quảng cáo về cái gì)

8. charm

(n) /tʃɑːm/

: sự quyến rũ

9. charter

(n) /ˈtʃɑːtə(r)/

: hiến chương

10. constitution

(n) /ˌkɒnstɪˈtjuːʃn/

: hiến pháp

11. delicate

(adj) /ˈdelɪkət/

: mềm mại, thanh nhã

12. digest

(v) /dɪˈdʒest/

: tiêu hóa

13. economic

(adj) /ˌekəˈnɒmɪk/

: (thuộc về nền) kinh tế

14. economy

(n) /ɪˈkɒnəmi/

: nền kinh tế

15. elongated

(adj) /ˈiːlɒŋɡeɪtɪd/

: thon dài

16. external

(adj) /ɪkˈstɜːnl/

: ở ngoài, bên ngoài

17. govern

(v) /ˈɡʌvn/

: cao trị, cầm quyền

18. infectious

(adj) /ɪnˈfekʃəs/

: lây nhiễm

19. inner

(adj) /ˈɪnə(r)/

: bên trong

20. interference

(n) /ˌɪntəˈfɪərəns/

: sự can thiệp

21. legal

(adj) /ˈliːɡl/

: pháp lý, hợp pháp

22. outer

(adj) /ˈaʊtə(r)/

: bên ngoài

23. principle

(n) /ˈprɪnsəpl/

: nguyên tắc

24. progress

(n) /ˈprəʊɡres/

: tiến bộ

25. project

(n) /ˈprɒdʒekt/

: đề án, dự án, kế hoạch

26. rank

(n) /ræŋk/

: thứ hạng

27. relaxation

(n) /ˌriːlækˈseɪʃn/

: sự nghỉ ngơi, sự giải trí

28. stability

(n) /stəˈbɪləti/

: sự ổn định

29. theory

(n) /ˈθɪəri/

: học thuyết, lý thuyết

30. vision

(n) /ˈvɪʒn/

: tầm nhìn

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong bài 5 Tiếng Anh lớp 11 mới: Being Part of ASEAN. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2021-2022. Chúc các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
1 1.066
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm