Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

English 11 Grammar Unit 9: Cities Of The Future

Tài liệu lý thuyết Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.  Tài liệu Tiếng Anh gồm 2 phần ngữ pháp trọng tâm Unit 9:

Câu hỏi đuôi - Tag Question

Câu điều kiện loại 0 - Conditional Type 0

giúp học sinh lớp 11 nhắc lại phần ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng này.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo tài liệu dưới đây. 

I. QUESTION TAGS:

CÁCH THÀNH LẬP

- Câu hỏi đuôi gồm có: chủ ngữ (phải là đại từ nhân xưng) và trợ động từ hay động từ đặc biệt.

- Nếu câu phát biểu ở thể khẳng định thì câu hỏi đuôi ở thể phủ định và ngược lại.

- Nếu câu hỏi đuôi ở thể phủ định thì phải dùng hình thức tĩnh lược (contractive form).

- Phần câu hỏi đuôi phủ định thường được viết rút gọn. Chủ ngữ của câu hỏi đuôi luôn luôn là một đại từ

Ex:

STATEMENTS

QUESTION-TAGS

He is a good boy,

The girl didn't come here yesterday,

They will go away,

She hasn't left,

isnt he?

did she?

won't they?

has she?

ĐẶT BIỆT:

1. Phần đuôi của “ I am” là “aren’t I”

Eg: I’m going to do it again, aren’t I?

2. Imperatives and Requests ( Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu):

+ Có phần đuôi là “won’t you?” khi câu phát biểu diễn tả lời mời:

Eg: Take your seat, won’t you? (Mời ông ngồi)

+ Có phần đuôi là “will you?” khi câu phát biểu diễn tả lời yêu cầu hoặc mệnh lệnh phủ định.

Eg: Open the door, will you? ( Xin vui lòng mở cửa)

Don’t be late, will you? (Đừng đi trễ nha.)

3. Phần đuôi của câu bắt đầu bằng “ Let’s ...”: là “shall we?”

Eg: Let’s go swimming, shall we?

* Nothing, anything, something, everything được thay là thế bằng “ It” ở câu hỏi đuôi:

Eg : Everything will be all right, won’t it?

* No one, Nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, everyone được thay thế bằng “They” trong câu hỏi đuôi.

Eg: Someone remembered to leave the messages, didn’t they?

Lưu ý: Nothing, Nobody, No one được dùng trong mệnh đề chính, động từ ở câu hỏi đuôi sẽ phải ở dạng thức khẳng định. (Vì Nothing, Nobody, No one có nghĩa phủ định)

Eg: Nothing gives you more pleasure than listening to music, does it ?

4. This/ That được thay thế là“It”. Eg: This won’t take long, will it?

5.These/ Those được thay thế là“They”.

Eg: Those are nice, aren’t they?

6. Khi trong câu nói có từ phủ định như:seldom, rarely, hardly, no, without, never, few, little… phần đuôi phải ở dạng khẳng định.

Eg: He seldom goes to the movies, does he?

7. Nếu câu phát biểu có dạng :

You’d better → câu hỏi đuôi sẽ là : hadn’t you ?

You’d rather → câu hỏi đuôi sẽ là : wouldn’t you ?

You used to → câu hỏi đuôi sẽ là : didn’t you ?

S + ought to + V → câu hỏi đuôi sẽ là  oughtn't + S?

8. Câu đầu là "wish" thì ta dùng “May” trong câu hỏi đuôi.

Eg: I wish to be rich, may I?

9. Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh để phụ: Ta lấy mệnh phụ làm câu hỏi đuôi.

Eg: I think he will come here, won't he?

Note:

- Mệnh đề chính có not thì vẫn tính như ở mệnh để phụ.

- Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

10. Câu đầu có “It seems that + mệnh đề” ta lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.

Eg: It seems that you are right, aren't you? 

11. Câu cảm thán: Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [to be] dùng “is, am, are

Eg: How intelligent you are, aren't you? 

12. Chủ ngữ là ONE ta dùng “you” hoặc “one”.

Eg: One can be one's master, can't you/one?

13. Chủ từ là mệnh đề danh từ: Dùng “it”

Eg: - What you have said is wrong, isn't it?

II. CONDITIONAL SENTENCE TYPE 0

- Usage: Conditional sentences type 0 are used to talk about a scientific fact or something that is generally true. They often express habitual or automatic results. If can be replaced by when

(Dịch: Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để nói về một dự kiện khoa học hoặc một sự thực. Câu điều kiện loại 0 thường dùng để nhấn mạnh một thói quen hoặc kết quả tất yếu sẽ xảy ra. Trong trường hợp này If có thể thay thế bằng When.)

- Forms:

If – clause

Main clause/ result clause

Present tense

- Present simple tense

- Imperative form

- Ex: - If you are late, we leave before you come. (Diễn tả một thói quen)

- If you know the answer, tell the class. (Câu mệnh lệnh)

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future. VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh Unit 9 khác như:

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Cities of the future MỚI

Bên cạnh tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,.. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 2.857
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm