Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 Healthy Lifestyle And Longevity

Tiếng Anh 11 Unit 10 Healthy Lifestyle And Longevity

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 11, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit khác nhau. Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 10 dưới đây tổng hợp toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong bài 10 giúp học sinh lớp 11 củng cố vốn từ vựng hiệu quả.

I. Vocabulary Unit 10 lớp 11

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. ageing process (n)

 

: quá trình lão hóa

2. anti-ageing food (n)

 

: thức ăn chống lão hóa

3. be attributed to

/əˈtrɪbjuːt/

: quy cho

4. boost (v)

/buːst/

: đẩy mạnh, nâng lên

5. consume (v)

/kənˈsjuːm

: tiêu thụ

6. consumption (n)

/kənˈsʌmpʃn/

: sự tiêu thụ

7. diet (n)

/ˈdaɪət/

: chế độ ăn kiêng

8. dietary (a)

/ˈdaɪətəri/

: thuộc chế độ ăn kiêng

9. go/be on a diet

 

: đang thực hiện chế độ ăn kiêng

10. immune system (n)

/ɪˈmjuːn ˈsɪstəm/

: hệ thống miễn dịch

11. life expectancy (n)

/laɪf ɪkˈspektənsi/

: tuổi thọ trung bình

12. longevity (n)

/lɒnˈdʒevəti/

: tuổi thọ

13. make sense to sb

 

: làm cho ai đó hiểu rõ cái gì

14. meditation (n)

/ˌmedɪˈteɪʃn/

: sự điều đình, sự hòa giải

15. natural remedy

/ˈnætʃrəl ˈremədi/

: phương pháp trị liệu dựa vào thiên nhiên

16. nutrition (n)

/njuˈtrɪʃn/

: sự dinh dưỡng

17. nutritious (a)

/njuˈtrɪʃəs/

: có chất dinh dưỡng

18. obesity (n)

/əʊˈbiːsəti/

: béo phì

19. prescription (n)

/prɪˈskrɪpʃn/

: đơn thuốc, toa

20. prescription medicine (n)

/prɪˈskrɪpʃn - ˈmedsn/

: thuốc do bác sĩ kê đơn

21. precaution (n)

/prɪˈkɔːʃn/

: sự phòng ngừa, đề phòng

22. relieve (v)

/rɪˈliːv/

: làm dịu đi, làm mất đi (cơn đau, …)

23. remedy (n) (+ for sth)

/ˈremədi/

: phương thuốc, thuốc cứu chữa

24. stress-free (adj)

/stress - fri:/

: không bị căng thẳng

25. workout (n)

/ˈwɜːkaʊt/

: tập luyện

II. Bài tập vận dụng lớp 11 Unit 10

Choose the correct words in brackets to complete the sentences

1. Antibacterial / Meditation takes many forms, but its core is the ability to control the mind and quieten it down.

2. Research for more recent periods shows a surprising and continuing improvement in life expectancy / oil-free among those aged 80 or above.

3. Bird's nest soup brings overall benefit to the immune system / alcohol-free and it gives you glowing skin.

4. Widespread gardening provides an opportunity for exercise, sunlight and nutritious / consumption food for people in Okinawa, Japan.

5. The first step in boosting / continuing Nagano's life span was a campaign to reduce salt consumption and promote a healthier diet and lifestyle.

Xem đáp án

1. Meditation takes many forms, but its core is the ability to control the mind and quieten it down.

2. Research for more recent periods shows a surprising and continuing improvement in life expectancy among those aged 80 or above.

3. Bird's nest soup brings overall benefit to the immune system and it gives you glowing skin.

4. Widespread gardening provides an opportunity for exercise, sunlight and nutritious food for people in Okinawa, Japan.

5. The first step in boosting Nagano's life span was a campaign to reduce salt consumption and promote a healthier diet and lifestyle.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 Healthy Lifestyle And Longevity. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 4.248
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm