Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 5 Being Part of ASEAN

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 5 lớp 11 Being Part of ASEAN

Nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit, Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 5 Being Part of ASEAN dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 5 Being Part of ASEAN giúp các em tổng hợp những chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng có trong bài.

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 5 Being Part of ASEAN

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gerunds - Danh động từ

1. Định nghĩa

Danh động từ là hình thức động từ thêm đuôi "ing", có chức năng như danh từ.

2. Chức năng

- Làm chủ ngữ trong câu:

- Làm tân ngữ đứng sau một số động từ: avoid, appreciate, admit, consider, deny, detest, enjoy, fancy, mind, finish, imagine, resume, forgive, practice, resent, keep, tolerate, risk, postpone, suggest, miss...

- Làm tân ngữ đứng sau một số cụm từ: it's (not) worth..., it's (no) use/ good..., in addition to, can't help, can't bear, can't stand...

- Đứng sau các cụm động từ (phrasal verbs): give up, put off, keep on, be opposed to, face up to, be against, look forward to, be interested in, be/get used to, see about, care for…

II. Bài tập vận dụng

Choose the best answer in brackets.

1. If we want to get there by 7.00, that means (getting/ to get) up before 5.00.

2. Can you help me (getting/ to get) the dinner ready?

3. He looks so funny. Whenever I see him, I can't help (smiling/ to smile).

4. I advise (taking/ to take) more exercise.

5. I'd advise you (taking/ to take) more exercise.

Xem đáp án

1. If we want to get there by 7.00, that means to get up before 5.00.

2. Can you help me to get the dinner ready?

3. He looks so funny. Whenever I see him, I can't help smiling.

4. I advise taking more exercise.

5. I'd advise you to take more exercise.

Trên đây là Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 5 Being Part of ASEAN chi tiết nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
4 1.809
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm