Chuyên đề Câu tường thuật trong tiếng Anh lớp 11

Câu tường thuật hay Reported Speech là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh lớp 11. Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu ôn tập nâng cao câu gián tiếp trong tiếng Anh. Tài liệu tiếng Anh gồm lý thuyết, cấu trúc và nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

A. Lý thuyết cấu trúc câu gián tiếp

I/. Câu gián tiếp với To-infinitive

Khi những câu phát biểu/ mệnh lệnh được tường thuật với các động từ sau, ta sử dụng to-V0 kèm theo:

a/. V + to - V

Một số động từ như: agree; decide; demand; determine; expect; guarantee; hope; offer; promise; refuse; say; want; wish; propose

Ex: - “OK. I’ll give you a lift”, said John.

→ John agreed to give me a lift.

b/. V + O + to-V0

Một số động từ như: advise; allow; ask; beg; command; encourage; expect; help; invite; instruct; order; permit; persuade; remind; request; require; tell; urge; want; warn

Ex: - “Don’t forget to send Mark a birthday card, Kate”, I said.

→ I reminded Kate to send Mark a birthday card.

II/. Câu gián tiếp với Gerund

Khi những câu phát biểu được tường thuật với các động từ sau, ta sử dụng V-ing kèm theo

a/. V + V-ing

Một số động từ như: admit; deny; propose (dự định); request; stop; suggest; try

Ex: - “I didn’t take your money”, said Jimmy.

→ Jimmy denied taking my money.

b/. V + prep. + V-ing

Một số động từ như: apologize (to + S.O) for; approve of; confess to; dream of; insist on; look forward to; think of

Ex: - “I’ll definitely buy this house”, said Peter.

→ Peter insisted on buying that house.

c/. V + S.O + prep. + V-ing

Một số động từ như: accuse S.O of; blame S.O for; congratulate S.O on; prevent/ stop S.O from; thank S.O for; warn S.O against; criticize S.O for (not)

Ex: - “Well done, Jane. You’ve passed the exam”.

→ I congratulated Jane on passing the exam.

B. Bài tập về Câu tường thuật tiếng Anh 11

I. Report the following sentences

Using THANK

“It was nice of you to help me .Thank you very much” Tom said to me

Tom thanked me for helping him

“Thank you for telling me the news” Jimmy said to me.

……………………………………………………………………….

“You are very kind to send me flowers” Linda said to tom.

……………………………………………………………………….

“ It was very kind of you to give me a hitchhike” The man said to us.

……………………………………………………………………….

“It was nice of you to do me a favour” He said to me.

……………………………………………………………………….

“You were so nice to help me with my homework” The boy said to the man.

……………………………………………………………………….

Xem đáp án

2. Jim thanked me for telling him the news

3. Linda thanked Tom for sending him flowers

4. The man thanked us for giving him a hitchihike

5. He thanked me for doing him a favour

6. The boy thanked the man for helping him with his homework

Using CONGRATULATE

1. I hear you passed the exams. Congratulation! John said to us.

John congratulated us on passing the exams.

“ Congratulate! You’ve won” He said to me.

……………………………………………………………………….

“Very good, Tom. You’ve got the job” I said to him.

……………………………………………………………………….

“ Congratulations! You are now the champion” She said to him.

……………………………………………………………………….

“You’ve won the scholarship. Congratulations!” The teacher said to me.

……………………………………………………………………….

Xem đáp án

1. He congratuled me on winning

2. I congratulated him on getting the job

3. She congratulated him on being the champion

4. The teacher congratulated on winning the scholarship

Using DENY

1. oh no, I didn’t do that.

The boy denied doing that

2. You didn’t pay attention to what I said.

The teacher accused the boy…………………………………….………….

3. No, I didn’t break the vase.

……………………………………………………………………….

4. Never, I have never seen him.

……………………………………………………………………….

5. No, no I didn’t tell him the secret.

……………………………………………………………………….

6. No, I was not there yesterday.

……………………………………………………………………….

Xem đáp án

2. The teacher accused the boy of not paying attention to what I said

3. The boy denied breaking the vase

4. She denied seeing him

5. She denied telling him the secret

6. He denied be there the previous day

Using SUGGEST

1. “What about having a party?”

(She suggested having a party

1. “What about going out tonight?” Mary said.

……………………………………………………………………….

2. “What about buying a new TV?” My mother said.

……………………………………………………………………….

3. “What about stopping for a break?” My colleague.

……………………………………………………………………….

4. “What about hiring a car?” My sister said.

……………………………………………………………………….

5. I must meet the manager now”The customer.

……………………………………………………………………….

Xem đáp án

1. Mary sugggested going out that night

2. My mother suggested buying a new TV

3. My colleague suggested stopping a break

4. My sister suggest hiring a car

5. The customer suggested meeting the manager then

Using APOLOGISE

1. I’m sorry I didn’t phone you earlier” Mary said.

=> Mary apologised to me for not phoning me earlier.

2. “I’m sorry I didn’t attend your party “ Nam said to Mai

……………………………………………………………………….

3. “ We’re really for saying so” They told me

……………………………………………………………………….

4. “I’m sorry I couldn’t help you” Tom said to Mary

……………………………………………………………………….

5. “ I’m sorry I didn’t send you a letter” Huy said to his friend

……………………………………………………………………….

6. “I’m sorry I broke the window” Maria said to Peter

……………………………………………………………………….

Xem đáp án

2. Nam apologized to Mai for not attending her party

3. They apologized to me for saying so

4. Tom apologized to Mary for not helping her

5. Huy apologized to his friend for not sending him a letter

6. Maria apologized to Peter for breaking the window

Using INSIST

1. “I’ll drive you to the station, I insist” Peter to Linda.

=> Peter insisted on driving Linda to the station.

……………………………………………………………………….

2. “I must want take the exam” Peter said.

……………………………………………………………………….

3. “We must move to the countryside:” My parents said.

……………………………………………………………………….

4. “I really want to visit Finland this summer” She said.

……………………………………………………………………….

Xem đáp án

2. Peter insisted on taking the exam

3. My parents insisted on moving the the coutryside

4. She insisted on visitting Finland this summer

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Ôn tập câu tường thuật tiếng Anh 11. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 24.144
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm