Write a paragraph about some skills you need to become independent

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về các kĩ cần có để trở thành một người độc lập do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing Skills tiếng Anh 11 Unit 3 Becoming Independent bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn về tính độc lập.

Write a paragraph about some skills you need to become independent

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a paragraph about some skills you need to become independent. (Viết một đoạn văn về một số các kĩ năng bạn cần có để trở nên tự lập)

I. Gợi ý viết bài

- Time management (Quản lý thời gian)

- Spend time alone (Dành thời gian một mình)

- Learn effective communication skills (Học các kĩ năng giao tiếp hiệu quả)

- Find information skill (Kĩ năng tìm kiếm thông tin)

II. Bài viết tham khảo

Viết đoạn văn trở thành người độc lập bằng tiếng Anh - Bài viết số 1

There are some needed virtues that should be gained to be an independent person. Firstly, it is finding information skill that helps you think independently and make your own decisions. It promotes problem solving approaches and make you become a self-reliant person. Coping with loneliness is the second important virtue. Lacking this skill may make you feel depressed, and you are likely to make wrong decisions about your life. Last but not least, teens should learn how to set a goal and persistently pursue it. A teen who knows how to track his progress is possible to stay motivated. In short, equipping with above skills is a big step in preparing girls or boys for independence and leading a successful life in the future.

Bài dịch

Có một số đức tính cần thiết cần đạt được để trở thành một người độc lập. Thứ nhất, chính là kỹ năng tìm kiếm thông tin giúp bạn suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định sáng suốt. Nó mở rộng cách tiếp cận giải quyết vấn đề và khiến bạn trở thành một người tự chủ. Đương đầu với cô đơn là đức tính quan trọng thứ hai . Thiếu kỹ năng này có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, và bạn rất có khả năng đưa ra quyết định sai lầm về cuộc sống của bạn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thanh thiếu niên nên học cách đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi nó. Một người biết cách theo dõi sự tiến bộ của mình sẽ có thể duy trì động lực. Tóm lại, việc trang bị những kỹ năng trên là một bước tiến lớn trong việc chuẩn bị cho các bạn nam/ nữ sự tự lập và có một cuộc sống thành công trong tương lai.

Writing Unit 3 lớp 11 - Bài viết số 2

Becoming indpendent is a necessary thing for many young people. That means you are able to take care of yourself, and you don't have to rely on anyone else. To live independently, you need some skills. One of the most important skills is time management which can help you build your confidence and self-esteem. With good time management skills, you can control everything. You will not feel stressed when exam dates are approaching. Next, you need to become more assertive. Other people will think you are dependent person if you always say “yes” to them. If you can learn to become more assertive, this will mean that you know when it’s OK to say no and put yourself first. To sum up, when you can master them, you will find out that they are great keys to success and you can become independent.

Bài dịch

Trở nên độc lập là một điều cần thiết đối với nhiều bạn trẻ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tự chăm sóc bản thân và không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Để sống độc lập, bạn cần một số kỹ năng. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là quản lý thời gian có thể giúp bạn xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng. Với kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn có thể kiểm soát mọi thứ. Bạn sẽ không cảm thấy căng thẳng khi ngày thi đang đến gần. Tiếp theo, bạn cần trở nên quyết đoán hơn. Người khác sẽ nghĩ bạn là người phụ thuộc nếu bạn luôn nói “có” với họ. Nếu bạn có thể học cách trở nên quyết đoán hơn, điều này có nghĩa là bạn biết khi nào thì nên nói không và đặt bản thân lên trên hết. Tóm lại, khi bạn có thể làm chủ chúng, bạn sẽ nhận ra rằng chúng chính là chìa khóa thành công và bạn có thể trở nên độc lập.

Talk about becoming dependent số 3

To become an independent person, you need to have some skills. The first skill is finding information. When you are able to find information by yourself, you will be able to think independently and make your own decisions. Getting around on your own is the second important skill for you. Getting to know how to go around will help you not depend on others to go to places and take responsibility for being late. The last skill that makes you become independent is coping with loneliness. Lacking these skills may make you feel depressed and you may make the wrong decisions on your life.

Bài dịch

Để trở thành một người độc lập, bạn cần phải có một số kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên là tìm kiếm thông tin. Khi bạn có thể tự mình tìm kiếm thông tin, bạn sẽ có thể suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định của riêng mình. Kỹ năng tự đi một mình là kỹ năng quan trọng thứ hai dành cho bạn. Làm quen với việc đi vòng sẽ giúp bạn không phụ thuộc vào người khác để đi đến nơi và chịu trách nhiệm khi đến muộn. Kỹ năng cuối cùng khiến bạn trở nên độc lập là đương đầu với sự cô đơn. Thiếu những kỹ năng này có thể khiến bạn cảm thấy chán nản và bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc đời mình.

Writing Skills Tiếng Anh 11 Unit 3 số 4

The first skill that you need to develop in order to be independent is finding information. When you are able to find information by yourself, you will be able to think independently and make informed decisions. Getting around on your own is the second important skill for you. Getting to know how to go around will help you not depend on others to go to places and take responsibility for being late. The last skill that makes you become independent is coping with loneliness. Lacking these skills may make you feel depressed and you may make the wrong decisions on your life.

Trên đây là Write a paragraph about some skills you need to become independent.

Đánh giá bài viết
12 59.760
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đức Nguyễn
  Đức Nguyễn

  🥶.

  Thích Phản hồi 22/12/22

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm