Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the future Skills Writing bao gồm gợi ý đáp án phần bài tập 4 - Writing Unit 9 lớp 11 về  & 4 đoạn văn tiếng Anh mẫu hướng dẫn cách viết 1 lá thư điện tử về dự đoán thành phố trong tương lai bằng tiếng Anh lớp 11 hiệu quả.

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. Hãy viết ra những dự đoán của bạn về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Bạn có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.

Dàn ý viết bài

Dear + (tên),

(__________ thân mến,)

I received your email last week, but I couldn’t answer your question right away. You asked me what Hanoi would look like forty years from now. What a difficult question! To tell you the truth, I have had to think very hard and have finally come up with two predictions.

(Tôi đã nhận được bức thư điện tử của bạn vào tuần trước, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn ngay lập tức. Bạn hỏi tôi rằng Hà Nội sẽ như thế nào sau bốn mươi năm nữa. Thật là một câu hỏi khó! Nói thật với bạn, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra hai dự đoán.)

If I take the optimistic viewpoint, ____________________

(Nếu tôi có quan điểm tích cực, ____________________)

But if I take the pessimistic viewpoint, _________________

(Nếu tôi có quan điểm bi quan, ____________________)

I hope you are satisfied with my answer. And here is my question: What will __________’s capital city look like in the future? I’m looking forward to your reply.

(Tôi hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời của tôi. Và đây là câu hỏi của tôi: Thủ đô của __________ sẽ như thế nào trong tương lai? Tôi mong chờ câu trả lời của bạn.)

With best wishes,

Write your predictions about a future city in Viet Nam - bài viết số 1

Dear Peter

I received your email last week, in which you asked me about my city Ha Noi in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it in a few days, and now I can give you two predictions.

Let's take a look at optimistic aspects. In 2050 Ha Noi will become a more liveable city for lots of reasons. The city authorities have built a very careful plan to promote advanced technology to make greener motorbikes to deal with air pollution. In addition, the city dwellers are encouraged to make use of public transport system to reduce traffic jam. The government will also grow more trees and encourage people to use solar panels.

On the contrary, pessimistic people think that the city life will be a dangerous place to live in because the government cannot control the use of private cars and motorbikes. Besides, they don’t believe that citizens will use public transports because this system in our city are aging and not upgraded regularly. It also take time to find a bus and go to the destination in spite of very short distance. People's life will also continue to be threatened because of pollution such as air pollution by burning fossil fuels, emission from cars and motorbikes, noise pollution from constructing buildings and sounding of transportations. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers, higher temperature in the summer and colder climate in te winter.

That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Peter.

Best wishes,

Nga

Nội dung dịch

Peter thân mến,

Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố Hà Nội của tôi vào năm 2050. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãy nhìn vào quan điểm lạc quan. Năm 2050 Hà Nội sẽ trở thành một thành phố dễ sống hơn vì nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy công nghệ tiên tiến để làm cho xe máy xanh hơn để đối phó với ô nhiễm không khí. Ngoài ra, người dân thành phố được khuyến khích sử dụng hệ thống giao thông công cộng để giảm bớt tắc đường. Chính phủ cũng sẽ trồng nhiều cây hơn và khuyến khích mọi người sử dụng tấm pin mặt trời.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng thành phố sẽ là một nơi nguy hiểm để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng xe hơi cá nhân và xe gắn máy. Bên cạnh đó, học không tin là các cư dân sẽ sử dụng phương tiện công cộng vì hệ thống nafyd dã cũ rồi và không được nâng cấp thường xuyên. Nó cũng tốn thời gian để tìm xe buýt và đi đến điểm đến mặc dù chỉ ở khoảng cách ngắn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe dọa vì ô nhiễm như ô nhiễm không khí bởi việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, khí thải từ ô tô và xe máy, ô nhiễm tiếng ồn từ việc xây dựng các toàn nhà và tiếng còi từ các phuoưng tiện . Sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến cư dân thành phố, nhiệt độ cao hơn vào mùa hè và khí hậu lạnh hơn vào mùa đông.

Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Peter.

Thân ái,

Nga

Write an email about your predictions about a future city in Viet Nam - bài viết số 2

Dear Lisa

Your last email asked me about my city Ha Noi in 2050. Well, but I'm busy and have no time to reply you soon. Today I am writing to you about that question. There are different ideas about this question. I thought about it in a few days, and now I can give you some predictions.

Let's take a look at optimistic aspects. In 2050 Ha Noi will become a more modern city for lots of reasons. High technology has been applied in our lives. The robots will replace us for many jobs such as manufacturing, farming, etc. Smart cars which will be commonly used in the road. They will help human beings to decrease the accidents as well as traffic jams.

On the contrary, pessimistic people think that the city life will be a dangerous place to live in because the environment is completely polluted. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers, higher temperature in the summer and colder climate in the winter. There are a lot of means of transport so that emission from them cause air pollution. Our health will be threatened because of low air quality index.

That's all about my thoughts about your question. I hope you will be satisfied with it, Lisa.

Best wishes,

Lien

Dịch

Lisa thân mến, 

Trong email cuối, bạn đã hỏi tôi về thành phố Hà Nội của tôi vào năm 2050. Nhưng tôi đã khá bận và không có thời gian trả lời bạn sớm. Hôm nay tôi viết thư cho bạn để trả lời câu hỏi đó. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi đã nghĩ về nó trong một vài ngày, và bây giờ tôi có thể đưa ra một vài dự đoán cho bạn.

Hãy cùng nhìn lại những khía cạnh lạc quan. Vào năm 2050, Hà Nội sẽ trở thành một thành phố hiện đại hơn vì nhiều lý do. Công nghệ cao đã được ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Robot sẽ thay chúng ta thực hiện nhiều công việc như sản xuất, trồng trọt, ... Những chiếc xe thông minh sẽ được sử dụng phổ biến trên đường. Chúng sẽ giúp con người giảm thiểu tai nạn cũng như ùn tắc giao thông.

Ngược lại, những người bi quan cho rằng cuộc sống thành phố sẽ là một nơi nguy hiểm để sống vì môi trường hoàn toàn bị ô nhiễm. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có tác động lớn đến người dân thành phố, nhiệt độ cao hơn vào mùa hè và khí hậu lạnh hơn vào mùa đông. Có rất nhiều phương tiện giao thông nên khí thải từ chúng gây ô nhiễm không khí. Sức khỏe của chúng ta sẽ bị đe dọa vì chỉ số chất lượng không khí thấp.

Đó là tất cả những suy nghĩ của tôi về câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Lisa.

Thân ái

Liên

Predictions about the cities of the future - Bài viết số 3

Dear Tony,

How are you doing? I recieved your email last week, I’m too busy and don’t have time to reply soon. You asked me about my city Ho Chi Minh in 2050. I thought about it in a few days, and now I can give you a predictation.

In the future, Ho Chi Minh city will be more lively with some reasons. The city authorites have enacted some policies to promote people use means of public transport. In addition, the dwellers are encourage to use electric local cars when they don’t have pay a registetration fee. In 2050, gasoline cars will be replaced by electric cars. The goverments will also grow more trees and encourage people to use renewable energy. People will use solar panels to use equipments in their house.

That’s all my predictations about my city. I hope you will be satisfied with it.

Love,

Linda

Bài dịch

Tony thân mến,

Bạn dạo này thế nào? Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, tôi quá bận và không có thời gian để trả lời sớm. Bạn đã hỏi tôi về thành phố Hồ Chí Minh của tôi vào năm 2050. Tôi đã nghĩ về điều đó trong vài ngày và bây giờ tôi có thể đưa ra dự đoán cho bạn.

Trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sôi động hơn với một số lý do. Chính quyền thành phố đã ban hành một số chính sách khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, các cư dân được khuyến khích sử dụng ô tô điện nội địa khi họ không phải trả phí trước bạ. Vào năm 2050, ô tô chạy xăng sẽ được thay thế bằng ô tô điện. Chính phủ cũng sẽ trồng nhiều cây xanh hơn và khuyến khích mọi người sử dụng năng lượng tái tạo. Mọi người sẽ sử dụng các tấm pin mặt trời để sử dụng các thiết bị trong ngôi nhà của họ.

Đó là tất cả những dự đoán của tôi về thành phố của tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó.

Thân ái,

Linda

Topic city in the future số 4

Dear Tony,

How are you going? Recently, I’m very busy to prepare my semester test. The previous letter you asked me about my city Hanoi in 2050. I thought about it in few days, now I can give you the answers.

In the future, Hanoi will be more mordern. There will be a lot of skycappers in my city. It may have a new means of transport such as underground to reduce the traffic jams. People won’t use motorbikes and they will go to work by public transport or private cars. Moreover, they will use more solar energy to protect the environment.

That’s all my predictations about my city. I hope you will be satisfied with it.

Love,

VnDoc

Bài dịch

Tony yêu quý,

Bạn có khỏe không? Gần đây, mình rất bận để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ của mình. Bức thư trước bạn hỏi mình về thành phố Hà Nội vào năm 2050. Mình đã nghĩ về điều đó trong vài ngày, bây giờ mình có thể cho bạn câu trả lời.

Trong tương lai, Hà Nội sẽ hiện đại hơn. Sẽ có rất nhiều tòa nhà chọc trời trong thành phố. Có thể có một phương tiện giao thông mới như tàu điện ngầm để giảm ùn tắc giao thông. Mọi người sẽ không sử dụng xe máy và họ sẽ đi làm bằng phương tiện công cộng hoặc ô tô cá nhân. Hơn nữa, họ sẽ sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn để bảo vệ môi trường.

Đó là tất cả những dự đoán của tôi về thành phố của mình. Mình hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó.

Thân mến,

VnDoc

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the future,hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
6 91.385
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm