Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Cities In The Future

Với mong muốn giúp các em học sinh học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, cũng như để học tốt Tiếng Anh lớp 11, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 9 Cities Of The Future tổng hợp từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo!

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

VOCABULARY

city dweller/ˈsɪti - ˈdwelə(r)/ (n): người sống ờ đô thị, cư dân thành thị

detect /dɪˈtekt/(v): dò tìm, phát hiện ra

infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ (n): cơ sở hạ tầng

inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ (n): cư dân, người cư trú

liveable /ˈlɪvəbl/ (a): sống được

optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ (adj): lạc quan

overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/ (adj): chật ních, đông nghẹt

pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/ (adj): bi quan

quality of life (n): chất lượng sống

renewable /rɪˈnjuːəbl/ (adj): có thể tái tạo lại

sustainable /səˈsteɪnəbl/ (adj): không gây hại cho môi trường, có tính bển vững

upgrade /ˈʌpɡreɪd/ (v): nâng cấp

urban /ˈɜːbən/ (adj): thuộc về đô thị

urban planner (n): người/ chuyên gia quy hoạch đô thị

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2018 - 2019.

Đánh giá bài viết
1 1.234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm