Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Being A Part Of Asean

Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Being A Part Of Asean

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm học 2018. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 5 lớp 11 Being A Part Of Asean tổng hợp từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm chuẩn xác, định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 11 khác:

VOCABULARY

assistance /əˈsɪstəns/(n): sự giúp đỡ

association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n): hội, hiệp hội

behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/ (n): tư cách đạo đức, hành vi, cách cư xử

bend /bend/ (v): uốn cong

benefit /ˈbenɪfɪt/(n): lợi ích

block /blɒk/ (n): khối

brochure /ˈbrəʊʃə(r)/(n): sách mỏng (thông tin/ quảng cáo về cái gì)

charm /tʃɑːm/(n): sự quyến rũ

charter /ˈtʃɑːtə(r)/(n): hiến chương

constitution/ˌkɒnstɪˈtjuːʃn/ (n): hiếp pháp

delicate /ˈdelɪkət/(a): mềm mại, thanh nhã

digest /daɪˈdʒest/ (v): tiêu hóa

economy /ɪˈkɒnəmi/(n): nền kinh tế

+ economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/(a): thuộc về kinh tế

elongated /ˈiːlɒŋɡeɪtɪd/ (a): thon dài

external /ɪkˈstɜːnl/(a): ở ngoài, bên ngoài

govern/ˈɡʌvn/ (v): cai trị, nắm quyền

graceful /ˈɡreɪsfl/(a): duyên dáng

identity /aɪˈdentəti/ (n): bản sắc

in accordance with/əˈkɔːdns/: phù hợp với

infectious/ɪnˈfekʃəs/ (a): lây nhiễm

inner /ˈɪnə(r)/(a): bên trong

interference /ˌɪntəˈfɪərəns/(n): sự can thiệp

legal /ˈliːɡl/(a): (thuộc) pháp lý, hợp pháp

maintain /meɪnˈteɪn/(v): duy trì

motto /ˈmɒtəʊ/ (n): phương châm, khẩu hiệu

official /əˈfɪʃl/ (a): chính thức

outer /ˈaʊtə(r)/ (a): bên ngoài

progress/ˈprəʊɡres/ (n): sự tiến bộ

rank /ræŋk/ (n): thứ hạn

stability /stəˈbɪləti/(n): sự ổn định

theory /ˈθɪəri/ (n): học thuyết, lý thuyết

vision /ˈvɪʒn/ (n): tầm nhìn

project /ˈprɒdʒekt/(n): đề án, dự án, kế hoạch

quiz /kwɪz/(v): kiểm tra, đố

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 5 Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit mới nhất . Chúc các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả và đạt thành tích cao trong năm học 2018 - 2019!

Đánh giá bài viết
1 1.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm