Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent

Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 3

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 11 đạt kết quả cao. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm dạng bài phát âm và trọng âm giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài, ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
  1: A. lakeB. bayC. caneD. lack
  2: A. lurkB. luckC. butD. putt
  3: A. stoppedB. expectedC. finishedD. faced
  4: A. thoughtfulB. threatenC. thereforeD. thin
  5: A. greaseB. sympathyC. horseD. rose
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions
  6: A. reliableB. independentC. responsibleD. decisiveness
  7: A. difficultB. confidentC. criticalD. important
  8: A. permissionB. well-informedC. activityD. effective
  9: A. routineB. problemC. lonelyD. hygiene
  10: A. laundryB. punishC. dependD. reason
  11: A.habitableB.experimentC.simulatedD.missionary
  12: A.observatoryB.historicalC.activityD.parabolic
  13: A. astronomyB.astronomerC.astronomicD.emergency
  14: A. satelliteB.meteoriteC.maintenanceD.adventure
  15: A. confidenceB. celebrateC. effectiveD. handicapped
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 223
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

  Xem thêm