Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Relationships

Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 2

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Relationships gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 11 đạt kết quả cao. Tài liệu bài tập tiếng Anh gồm 2 dạng bài: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác và tìm từ có trọng âm khác giúp các em làm quen và ôn luyện.

 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
  Question 1:
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 143
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

Xem thêm