Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 số 2

Revise English 11 Unit 9: Cites Of The Future

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau với nội dung bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 11 nắm chắc kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trong bài hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Circle A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
 • 1. I think you’ve seen this picture before, ___________?
 • 2. If you freeze water, it ___________ into ice.
 • 3. Plants___________ if they ___________ enough water.
 • 4. Neither of them will be treated preferentially, ________ ?
 • 5. Sandy ___________ dinner 4 times this week
 • 6. Why are your hands so dirty? – I ___________ my bike. I have yet to finish it.
 • Choose the word whose underline part is pronounced differently from the rest.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Choose the word which has difference stress pattern.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Rewrite the following sentences using conditional sentences type 0 or 1.
 • 1. You have to study hard, or you will fail the next exam.
  If ________________________________________________
  If you don't study hard, you will fail the next exam. If you do not study hard, you will fail the next exam. If you do not study hard, you will not pass the next exam. If you don't study hard, you will not pass the next exam. If you do not study hard, you won't pass the next exam. If you don't study hard, you won't pass the next exam.
 • 2. Please come before 8 a.m., otherwise, you can’t meet her.
  If _____________________________________________
  If you don't come before 8 a.m, you can't meet her. If you do not come before 8 a.m, you can't meet her. If you don't come before 8 a.m, you cannot meet her. If you do not come before 8 a.m, you cannot meet her.
 • 3. Tell her the truth when you see her tomorrow.
  If __________________________________
  If you see her tomorrow, tell her the truth.
 • 4. Practice speaking every day or you can’t improve your English.
  If _______________________________________________
  If you don't practise speaking every day, you can't improve your English. If you do not practise speaking every day, you can't improve your English. If you do not practise speaking every day, you cannot improve your English. If you don't practise speaking every day, you cannot improve your English.
 • 5. In the snowy weather, we don’t go to school.
  ________________________________________
  If the weather is snowy, we don't go to school. If the weather is snowy, we do not go to school.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 3.478
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

  Xem thêm