Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Unit 8 lớp 11 Our world heritage sites

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Our world heritage sites

Nằm trong bộ tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit, tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 8 lớp 11 Our world heritage sites gồm toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 11 Our world heritage sites giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. PARTICIPLE AND TO - INFINITIVE CLAUSES

1. Chúng ta cũng có thể dùng một quá khứ phân từ để thay thế cho một mệnh để quan hệ mà động từ chia ở thể bị động.

Ex: a. They live in a house that was built in 1890.

→ They live in a house built in 1890.

b. The ideas which are presented in that bookare interesting.

→ The ideas presented in that book are interesting.

c. The ancient houses which were destroyedby the fire are now under reconstruction.

→ The ancient houses destroyed by the fire are now under reconstruction.

2. Hiện tại phân từ được dùng khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thì tiếp diễn, hoặc diễn tả một thói quen hay một điều ước.

Ex: a. The boy who is playing the piano is Ben.

→ The boy playing the piano is Ben.

b. We have a house which overlooks the park.

→ We have a house overlooking the park.

c. The man who spoke to Johnis my brother.

→ The man speaking to John is my brother.

3. Động từ nguyên thể có “to” được sử dụng sau: the first, the second, etc, the next, the last, the only và đôi khi dùng sau cấp so sánh cao nhất như the most famous, the oldest.

Ex: a. Yuri Gagarin was the first man who flew into space.

→ Yuri Gagarin was the first man to fly into space.

b. The last person who leaves the room must turn off the light.

→ The last person to leave the room must turn off the light.

II. Bài tập vận dụng

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

1. Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs.

A. Visitors come to admire the relics excavating from the ancient tombs.

B. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.

C. Visitors come to admire the relics being excavated from the ancient tombs.

D. Visitors come to admire the relics to be excavated from the ancient tombs.

2. The Citadel of the Ho Dynasty, which is located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

A. Locating in Thanh Hoa Province, the Citadel of the Ho Dynasty was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

B. Located in Thanh Hoa Province, the Citadel of the Ho Dynasty was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

C. The Citadel of the Ho Dynasty, that is located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

D. The Citadel of the Ho Dynasty, locating in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

3. The Complex of Hue Monuments, which lies along the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

A. The Complex of Hue Monuments, laying along the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

B. Laying along the Perfume River in Hue City, the Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city.

C. Lying along the Perfume River in Hue City, the Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city.

D. Laid along the Perfume River in Hue City, the Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city.

4. He has been living with his cousin for two months, but he's looking for a place close to his university.

A. Living with his cousin for two months, but he's looking for a place close to his university.

B. Being lived with his cousin for two months, but he's looking for a place close to his university.

C. Has lived with his cousin for two months, but he's looking for a place close to his university.

D. Having been living with his cousin for two months, but he's looking to a place close to his university.

5. After we had chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

A. Chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

B. Choosing a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

C. Having chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

D. Having prepared for the trip, we chose a destination for our holiday.

Xem đáp án

1. B

2. B

3. C

4. D

5. C

Rewrite the following sentences using present participle, past participle or to-infinitive.

1. The ideas which are presented in that book are interesting.

__________________________________________________

2. Ann is the woman who is responsible for preparing the budget.

__________________________________________________

3. English has an alphabet that consists of 26 letters.

__________________________________________________

4. The books that are on that shelf are mine.

__________________________________________________

5. The children who attend that school receive a good education.

__________________________________________________

6. The psychologists who study the nature of sleep have made important discoveries.

__________________________________________________

Xem đáp án

1. The ideas presented in that book are interesting.

2. Ann is the woman responsible for preparing the budget.

3. English has an alphabet consisting of 26 letters.

4. The books on that shelf are mine.

5. The children attending that school receive a good education.

6. The psychologists studying the nature of sleep have made important discoveries.

Trắc nghiệm Unit 8 lớp 11

Trên đây là Cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 8 Our World heritage sites chi tiết nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
5 20.479
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm