Phân từ hoàn thành lớp 11

Bài tập về Perfect Participles

Phân từ hoàn thành lớp 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong Tiếng Anh 11 về Phân từ hoàn thành - Perfect Participles mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo các bài sau đây.

Phân từ hoàn thành lớp 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết phân từ hoàn thành

1. Cấu trúc

having + PP (chủ động); having been + pp (bị động)

E.g: Having finished his homework, he went out with his friends. (Sau khi làm xong bài tập về nhà, cậu ấy đã đi chơi với bạn.)

2. Cách dùng

Chúng ta dùng phân từ hoàn thành để:

-Rút gọn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xảy ra trước hành động khác.

E.g: He finished his homework and then he went out with his friends.

=> Having finished his homework, he went out with his friends.

-Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

E.g: After he had got up, he brushed his teeth.

=> After having getting up/ Having getting up, he brushed his teeth.

-Giải thích lý do cho hành động trong mệnh đề chính.

E.g: Having lost the game, they cried a lot.

Lưu ý: Mệnh đề rút gọn được gọi là mệnh đề phân từ (participle clauses); hai hành động có cùng chủ ngữ.

II. Bài tập vận dụng phân từ hoàn thành

Exercise 1: Rewrite the sentences replacing the underlined part with a perfect participle

1. We switched off the lights before we went to bed.

____________________________________ we went to bed.

2. The boy asked his mother's permission and then went out to play.

_____________________________________ the boy went out to play.

3. Since I had not seen him for ages, I didn't recognize him.

________________________________________ I didn't recognize him.

4. She had been to the disco the night before and overslept in the morning.

________________________________________ she overslept in the morning.

5. We had worked in the garden all day and were sunburned in the evening.

________________________________________ we were sunburned in the evening.

Xem đáp án

1. Having switched off the lights, we went to bed.

2. Having asked his mother's permission, the boy went out to play.

3. Not having seen him for ages, I didn’t recognize him.

4. Having been to the disco the night before, she overslept in the morning.

5. Having worked in the garden all day, we were surburned in the morning

Choose the correct answer A. B, C or D

1. ________________________ for twelve hours, I felt marvelous.

A. Having slept

B. Have slept

C. Having been slept

D. Have been slept

2. She's angry about __________________ to the farewell party last night

A. not having invited

B. not to have invited

C. not having been invited

D. not to have been invited

3. We decided not to travel, ________________.

A. having heard

B. to have heard

C. having been heard

D. to have been heard

4. __________________ in dark colors, the room needed some bright lights.

A. Having painted

B. To have painted

C. Having been painted

D. To have been painted

5. .Are you sure you told me? I don't recall _________________ about it.

A. having told

B. to have told

C. having been told

D. to have been told

Xem đáp án

1. A

2. C

3. A

4. C

5. C

Rewrite the following sentences using Perfect Participle.

Rewrite the following sentences using Perfect Participle.

1. We switched off the lights before we went to bed.

_________________________________________________

2. As he had drunk too much, he didn't drive home himself.

_________________________________________________

3. We had worked in the garden all day and were sunburned in the evening.

_________________________________________________

4. Since I had not seen him for ages, I didn’t recognize him.

_________________________________________________

5. I had not ridden a horse for a long time and I found it very difficult to sit on the saddle.

_________________________________________________

6. He ate dinner. He sat down to watch TV.

_________________________________________________

7. Petunia prepared a feast. She went to get dressed for it.

_________________________________________________

8. He ate three burgers. He felt stuffed.

_________________________________________________

9. He spoke to Mrs. Parteger. He calmed down a bit.

_________________________________________________

10. They have finished their training. Now they are fully qualified doctors.

_________________________________________________

Xem đáp án

1. Having switched off the lights, we went to bed.

2. Having drunk too much, he didn't drive home himself.

3. Having worked in the garden all day, we were sunburned in the evening.

4. Having not seen him for ages, I didn’t recognize him.

5. Having not ridden a horse for a long time and I found it very difficult to sit on the saddle.

6. Having eaten dinner, he sat down to watch TV.

7. Having prepared a feast, pentunia went to get dressed for it.

8. Having eaten three burgers, he felt stuffed.

9. Having spoken to Mrs. Parteger, he calmed down a bot.

10. Having finished their training, they are now fully qualified doctors.

Complete the sentences with the perfect participle. Decide whether to use active or passive voice.

1. _________________ (stop) the car, the police officer wanted to see the documents.

2. _________________ (write) the test, we felt relieved

3. _________________ (work) all day, we were quite exhausted in the evening.

4. _________________ (send) to counter 20,1 had to return to counter 3.

5. _________________ (confess), he was accused of even more criminal offences.

6. _________________ (arrive) at the station, we called a taxi.

7. _________________ (type) by the secretary, the letter was signed by the boss.

8. _________________ (interrupt) several times, she was rather annoyed.

9. _________________ (live) in Oxford for two years, she spoke English like a native speaker.

10. _________________ (rescue), the injured man was taken to hospital.

Xem đáp án

1. ______Having stopped___________ (stop) the car, the police officer wanted to see the documents.

2. ______Having written___________ (write) the test, we felt relieved

3. ______Having worked___________ (work) all day, we were quite exhausted in the evening.

4. _______Having been sent__________ (send) to counter 20,1 had to return to counter 3.

5. _______Having confessed__________ (confess), he was accused of even more criminal offences.

6. ______Having arrived___________ (arrive) at the station, we called a taxi.

7. ______Having been typed___________ (type) by the secretary, the letter was signed by the boss.

8. ______Having been interrupted___________ (interrupt) several times, she was rather annoyed.

9. ______Having lived___________ (live) in Oxford for two years, she spoke English like a native speaker.

10. _____Having been rescued____________ (rescue), the injured man was taken to hospital.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phân từ hoàn thành lớp 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Unit 6 lớp 11 Global Warming, Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 11 Global Warming, Bài tập câu chẻ lớp 11.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 13.408
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm