Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 11 Relationships

Bài kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 2 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 11 Relationships

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

1. If you have any problems, go to Ann. She’ll always _________ a sympathetic car

A. give

B. bring

C. lend

D. borrow

2. Teenage depression is a _________ problem that impacts every aspect of a teen’s life.

A. dangerous

B. serious

C. bad

D. harmful

3. Teenagers do have to work and ___________ on their favorite study, club activities and going out

A. gather

B. bring

C. concentrate

D. depend

4. He is 16, but he often __________ younger

A. seems

B. remains

C. makes

D. suggests

5. Rapid changes in personality, falling grades, constant sadness, anxiety, or sleep problems could indicate depression, bullying, or another ___________ health issue

A. emotion

B. emotional

C. feeling

D. nervous

Rewrite each sentence with the word in brackets to emphasize the underlined part.

1. My friend gave me a present at my birthday party. (that)

__________________________________________

2. We really enjoy doing volunteer work. (that)

__________________________________________

3. Hung is in the romantic relationship with Mai. (who)

__________________________________________

4. He bought two houses on Nguyen Trai Street at the age of 25. (that)

__________________________________________

5. Students usually ask the teacher a lot of interesting questions. (who)

__________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 11 Relationships

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

Rewrite each sentence with the word in brackets to emphasize the underlined part.

1. It was at my birthday party that my friend gave me a present.

2. It is volunteer work that we really enjoy doing.

3. It is Mai who Hung is in the romantic relationship with.

4. It was at the age of 25 that he bought two houses on Nguyen Trai Street.

5. It is the teacher who students usually ask a lot of interesting questions.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships nâng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm