Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education

Bài kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 7 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Further Education do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. It is not easy at all to get a good job without any ____ qualifications.

A. academic

B. B. social

C. great

D. favourite

2. You have to be highly ____ to do well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

3. You'll find plenty of books on the ____ of business studies in the library.

A. lesson

B. subject

C. curriculum

D. schedule

4. My dad wants me to go to university, but I'm in ____ minds about it.

A. different

B. my

C. some

D. two

5. Australians and New Zealanders often have a/an ____ year before going to college or after finishing high school to travel overseas independently.

A. gap

B. new

C. busy

D. graduation

Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

4. D

5. A

Rewrite these following sentences, using the present perfect or the present perfect continous

1. I started discussing my research proposal with my professor at the beginning of my course. We're still discussing it.

____________________________________________________

2. They visited this college in 2009, 2012 and 2014. (three times)

____________________________________________________

3. She started her research project last month. She's still doing it.

____________________________________________________

4. I started learning how to play the piano eight months ago. I'm still learning it.

____________________________________________________

5. The graduate students started arriving at four o'clock. They are all in the lecture hall.

____________________________________________________

Xem đáp án

1. I have been discussing my research proposal with my professor since the beginning of my course.

2. They have visited this college three times. / They have visited this college three times before.

3. She has been doing her research project since last month.

4. I have been learning to play the piano for eight months.

5. The graduate students have all arrived at the lecture hall.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Further Education. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Global Warming, Bài tập Unit 7 lớp 11 Further Education .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm