Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 8 Our World Heritage Sites

Bài tập ngữ pháp Unit 8 lớp 11

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 8 Our World Heritage Sites do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 8 Our World Heritage Sites

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. The students ____________for the bus are good ones.

A. waited

B. waiting

C. which is waiting

D. to wait

2. This is the last person ___________ late.

A. coming

B. to come

C. come

D. all are correct

3. The bridge ________________ by French architects is very nice.

A. was designed

B. designing

C. to design

D. designed

4. The Citadel of the Ho Dynasty is the only stone citadel in Southeast Asia ____ of large limestone blocks.

A. constructing

B. which constructed

C. to construct

D. to be constructed

5. Have you visited the pagodas ____ on Tran Phu Street in Hoi An.

A. to lie

B. lying

C. lain

D. lie

Xem đáp án

1. B

2. B

3. D

4. D

5. B

Rewrite the following sentences using present participle, past participle or to-infinitive.

1. Maxicorp were the only company which replied my letter.

_______________________________________________

2. Do you know the man who is talking to my father?

_______________________________________________

3. Applications which were sent after 23rd will not be considered.

_______________________________________________

4. We found a doctor who works at a hospital in Hanoi City.

_______________________________________________

5. People who have arrived late will not be allowed to enter.

_______________________________________________

6. The television which was bought 20 years ago was stolen.

_______________________________________________

7. The most excellent students who were rewarded the scholarship would have a two-week holiday in Vung Tau.

_______________________________________________

Xem đáp án

1. Maxicorp were the only company to reply my letter.

2. Do you know the man talking to my father?

3. Applications sent after 23rd will not be considered.

4. We found a doctor working at a hospital in Hanoi City.

5. People arriving late will not be allowed to enter.

6. The television bought twenty years ago was stolen.

7. The most excellent students rewarded the scholarship would have a two-week holiday in Vung Tau.

Choose the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

1. He likes the dress. Linda is wearing it.

A. He likes the dress which Linda is wearing it.

B. He likes the dress Linda is wearing it.

C. He likes the dress who Linda is wearing.

D. He likes the dress Linda is wearing.

2. What was the name of the boy? You met and talked to him this morning.

A.What was the name of the boy who you met and talked to him this morning?

B. What was the name of the boy you met and talked to this morning?

C. What was the name of the boy you met and talked to whom this morning?

D. What was the name of the boy whose you met and talked to this morning?

3. The church is over 200 years old. Our class visited it last summer.

A. The church which our class visited it last summer is over 200 years old.

B. The church that our class visited it last summer is over 200 years old.

C. The church which our class visited last summer is over 200 years old.

D. The church our class visit last summer is over 200 years old.

4. The song says about the love of two young students. She is singing the song.

A. The song which she is singing it says about the love of two young students.

B. The song she is singing says about the love of two young students.

C. The song says about the love of two young students which she is singing.

D. The song says about the love of two young students that she is singing it.

5. The man is my teacher. I am grateful to him.

A. The man whom I grateful to him is my teacher.

B. The man whom I am grateful to is my teacher.

C. The man is my teacher who is grateful.

D. The man to him I am grateful is my teacher.

Xem đáp án

1. D

2. B

3. C

4. B

5. B

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 8 Our World Heritage Sites. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 6 Global Warming, Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm