Unit 3 lớp 11 Looking back

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Looking back Unit 3 Becoming independent SGK tiếng Anh lớp 11 mới trang 40 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review the pronunciation, vocabulary, and grammar section of the unit

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Becoming independent”.

- Structures: to infinitive

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Looking back

Pronunciation

1. Listen and repeat these sentences. Then listen again and link (∪) the final consonants and initial vowels. Nghe và lặp lại những câu này. Sau đó nghe lại và đánh dấu nối các phụ âm cuối với các nguyên âm đầu.

Bài nghe

Đáp án

1. He's a teacher of English in an urban school.

2. My brother is well-informed about local issues.

3. Most Americans use some forms of discipline for their children.

4. The goal of American parents is to help their children to become independent.

5. Her parents even ask for her opinions before they make important decisions.

2. Read the paragraph below and link (∪) the final consonants and initial vowels. The listen and check your answers. Hãy nghe đoạn dưới đây và nối các phụ âm cuối các nguyên âm đầu. Sau đó nghe lại và kiểm tra câu trả lời của em.

Bài nghe

Đáp án

Being independent is being able to take care of yourself, and not having to rely on anyone else. That is what many young people strive for. However, the ability to live independently does not develop naturally: you need a number of life skills stop to relying on your parents and older siblings.

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words in the box. Hoàn thành câu với các từ trong khung.

Đáp án

1. confident

2. well-informed

3. determined

4. decision

5. decisiveness

6. responsibly

7. Reliability

8. independent

Hướng dẫn dịch

1. Khi Lan còn nhỏ, cô ấy được khuyến khích phát biểu ý kiến của cô. Đó là lý do tại sao bây giờ cô ấy tự tin.

2. Anh ấy cố gắng trau dồi cho mình thông tin tốt, vì vậy anh ấy đọc hầu hết các tờ báo địa phương và cũng nhận được rất nhiều thông tin từ Internet.

3. Bất cứ khi nào cô ấy muốn một cái gì đó, cô ấy cố gắng hết sức để có được nó và không để cho ai đó làm nản chí. Cô ấy rất quyết tâm.

4. Trước khi đưa ra quyết định, anh ấy thường xem xét các lựa chọn khác nhau.

5. Sự quyết đoán của cô ấy làm cho cô ấy trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

6. Mọi người nên hành động một cách có trách nhiệm để bảo vệ môi trường của chúng ta.

7. Độ tin cậy là cần thiết cho một tình bạn tốt.

8. Bạn cần phải có một số kỹ năng sống để trở thành độc lập.

Grammar

1. Combine the sentences, using to-infinitives.Hãy nối các câu lại với nhau, sử dụng động từ nguyên mẫu có TO.

Đáp án

1. Denis was happy to receive a letter from his mother.

2. Ann was so lucky to pass the exam.

3. It's impossible to learn a foreign language in one day.

4. The students are very keen to take part in the "Green Day" activities.

5. It's necessary for you to develop habits that will keep your body healthy and clean.

6. We are relieved to hear that Helen is feeling better now.

7. It's difficult to guess what will happen.

8. It's important to learn how to get from one place to another.

9. It's important to learn how to cope with loneliness.

10. Dave was very surprised to receive a birthday gift from an old friend.

2. Rewrite the sentences, using the nouns in brackets and to-infinitives without changing the meanings of the sentences. Viết lại câu, sử dụng danh từ cho trong ngoặc đơn và động từ nguyên mẫu có TO mà không thay đổi nghĩa của câu.

Đáp án

1. Their goal to win the first prize seems unrealistic.

2. Nobody knew about his dream to become a doctor.

3. Her failure to obey the school rules upset her parents very much.

4. Tania's ability to speak three foreign languages is amazing.

5. Tom's attempt lo persuade his parents to allow him to join the club failed.

6. He made an effort to overcome any difficulties by himself.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 3 Becoming independent Looking back. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 564
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm