Write a paragraph about your family rules

Writing Unit 1 lớp 11

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về family rules (những quy định gia đình). Mời các bạn tham khảo.

Write a paragraph about your family rules

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a paragraph about your family rules (Viết đoạn văn về quy định trong gia đình em)

Gợi ý viết bài

1/ Are there rules in your family? (Trong gia đình bạn có quy định nào không?)

2/ Which rule is the most important? (Quy định nào là quan trọng nhất)

3/ What is the second rule? / next? (Quy định thứ hai là gì?/ tiếp theo là gì?)

4/ How do you feel about your family rules? (Bạn cảm thấy về quy định gia đình mình?)

Talk about family rules số 1

Generation gap causes conflicts between parents and teenagers, so family rules play an essential role to reduce these conflict. In my family, the most important rule is children need to respect the elderly. It means that when children meet the older people, they should show their respect by greeting them. Next, in my family is that there must be no swearing. My brother and I will be punished if we swear. My grandparents said that it’s not good. Of course I agree with my grandparents so I’ll obey this rule. The third important rule in my family is that we should have good table manner. Before the meal, we need to clean our hands and invite to eat to everyone. During the meal, I must chew with the mouth closed . These rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I will follow these rules to get along well with my family.

Bài dịch

Khoảng cách thế hệ gây ra những mâu thuẫn giữa cha mẹ và thanh thiếu niên, vì vậy các quy tắc gia đình đóng một vai trò thiết yếu để giảm sự xung đột này. Trong gia đình tôi, quy tắc quan trọng nhất là trẻ nhỏ cần phải kính trọng người già. Điều này có nghĩa là khi trẻ em gặp người lớn tuổi, trẻ em nên thể hiện sự tôn trọng của mình bằng cách chào hỏi. Tiếp theo, trong gia đình tôi không cho phép nói tục chửi thề. Anh trai tôi và tôi sẽ bị trừng phạt nếu chúng tôi làm việc này. Ông bà ta nói rằng điều đó không tốt. Tất nhiên, tôi đồng ý với ông bà nên tôi sẽ tuân theo quy tắc này. Quy tắc quan trọng thứ ba trong gia đình tôi là chúng ta nên quy tắc trên bàn ăn. Trước bữa ăn, chúng ta cần rửa tay sạch sẽ và mời mọi người ăn. Trong bữa ăn, tôi phải đóng miệng khi nhai. Những quy tắc này giúp tôi hoàn thiện bản thân và tạo ra một gia đình tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, tôi sẽ tuân theo những quy tắc này để hòa thuận với gia đình.

Write about your family rules số 2

The family is a place to share the love between everyone living under the same roof. Therefore, it is essential to have some family rules so that everyone can live comfortably together. The first important family rule is that each member of my family has to be responsible for household chores. For example, I clean the house and helps my mother prepare the meals. Next , my parents want me to take my studies seriously. From grade 1 to now, they always monitor my studying process, so I always try my best to get high marks in a class. Last not at least, I must be home before 10 p.m because my parents are very strict. They think it is dangerous when I play outside too late. Although there are strict rules, I feel comfortable and safe because I know that my parents want the best things for me.

Bài dịch

Gia đình là nơi chia sẻ yêu thương giữa mọi người cùng chung sống dưới một mái nhà. Vì vậy, một số quy tắc gia đình để mọi người có thể sống thoải mái với nhau là một điều cần thiết. Quy tắc gia đình quan trọng đầu tiên là mỗi thành viên trong gia đình tôi phải có trách nhiệm làm việc nhà. Ví dụ, tôi dọn dẹp nhà cửa và giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn. Quy tắc tiếp theo là bố mẹ muốn tôi học hành nghiêm túc. Từ lớp 1 đến nay, họ luôn theo dõi quá trình học tập của tôi nên tôi luôn cố gắng học tập để đạt điểm cao trên lớp. Cuối cùng, ít nhất, tôi phải về nhà trước 10 giờ tối vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Họ nghĩ rằng thật nguy hiểm khi tôi chơi ở ngoài trời quá muộn. Mặc dù có những quy tắc nghiêm ngặt nhưng tôi cảm thấy thoải mái và an toàn vì tôi biết rằng bố mẹ tôi muốn những điều tốt nhất cho tôi.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write a paragraph about your family rules. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Giới thiệu quê hương bằng Tiếng Anh, Write about a film you have seen., Write about your hobby....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất 

Đánh giá bài viết
6 54.814
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm