Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li NH3

Phương trình điện li NH3 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li NH3 trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li NH3, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của NH3

NH3 + H2O ⇆ NH4+ + OH

2. NH3 là chất điện li yếu hay mạnh

NH3 là bazơ còn H2O là axit, ngược lại NH4+ là axit còn OH- là bazơ

NH3 là chất điện li yếu và là bazơ yếu

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, KCl, CH3COOH, CuSO4, HF, Al(OH)3. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, KCl, CH3COOH, Al(OH)3

B. Al(OH)3, CH3COOH, H2O, NaOH.

C. H2O, CH3COOH, Al(OH)3, HF

D. H2O, CH3COOH, CuSO4, HgF

Xem đáp án
Đáp án C

Các chất điện li yếu là: H2O, CH3COOH, Al(OH)3, HF

Phương trình điện li minh họa

H2O ⇌ H+ + OH-

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Al(OH)3 ⇌ Al3++ 3OH

Al(OH)3 ⇌ H+ + AlO2 + H2O

HF ⇌ H+ + F-

Câu 2. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

C. 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S↓ + 2HCl

D. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Hidroxit nào sau đây không phải là hidroxit lưỡng tính?

A. Pb(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Zn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

A. 0,23.

B. 2,3.

C. 3,45.

D. 0,46.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch NaHCO3 thì

A. giấy quỳ tím bị mất màu

B. giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu xanh.

C. giấy quỳ không đổi màu.

D. giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu đỏ.

Xem đáp án
Đáp án B

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch NaHCO3 thì giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu xanh.

Câu 6. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4,HNO3.

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.

D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các axit 2 nấc là: H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NH3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Giải bài tập Hóa học lớp 11

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm