Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li của KHCO3

Phương trình điện li của KHCO3 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li KHCO3 từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li KHCO3, từ đó có thể xác định KHCO3 là chất điện li yếu hay mạnh, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của KHCO3

KHCO3 → K+ + HCO3

HCO3 ⇆ H+ + CO32−

2. KHCO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4

Bazo mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, Mg(NO3)2, KHCO3, NaHCO3,...

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong dung dịch axit clohidric có những phần tử nào (bỏ qua sự phân li của H2O)?

A. H+, Cl-.

B. H+, Cl-, H2O.

C. H+, Cl-, HCl.

D. H+, Cl-, HCl, H2O.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

A.  HCl → H+ + Cl-

B.  CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

C.  H2S ⇔ H+ + S2-

D. KHCO3 ⇔ K+ + HCO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cho dãy các chất: KMnO4, C3H7OH, C12H22O11, CH3COOH, Zn(OH)2, CH3COONa. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các muối axit?

A. KHSO4, KHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, KH2PO4.

C. KHS, NaHS, K2HPO3, K2HPO4.

D. KHCO3, KHSO3, K3PO4, KH2PO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy nào sau đây gồm các muối axit là: KHS, NaHS, KH2PO3, KH2PO4.

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối axit.

A. Muối có khả năng phản ứng với dung dịch bazơ.

B. Muối có chứa nguyên tử H trong phân tử.

C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.

D. Muối có chứa nguyên tử H có khả năng phân li ra ion H+.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 7. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2, HgCl2, CH3COOH

B. FeCl3, Al(OH)3, Ca(NO3)2, HClO4, Mg(OH)2

C. NaH2PO4, HNO3,HClO, Fe2(SO4)3, H2S

D. NaOH, CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh: NaOH, CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Câu 8. Cho các chất sau: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là:

A. NaCl, H2SO3, CuSO4

B. HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4

C. Ag2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2

D. NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3

Xem đáp án
Đáp án B

Các chất điện li mạnh là: HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của KHCO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm