Phương trình điện li HClO

Phương trình điện li HClO được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li HClO từ đó giúp bạn đọc biết cách viết cân bằng điện li HClO cũng như biết được HClO là chất điện li mạnh hay yếu, từ đó vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. 

>> Mời các bạn tham khảo một số câu hỏi liên quan:

1. Viết phương trình điện li của HClO

HClO ⇌ H+ + ClO

2. HClO là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, HClO, CH3COOH...

Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...

3. Một số phương trình điện li quan trọng

3.1. Phương trình điện li

3.2. M ột số chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất đều là chất điện li yếu là

A. Na2SO3, NaOH, CaCl2, HClO

B. H2S, HClO, CH3COOH, Fe(OH)2.

C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy gồm các chất đều là chất điện li yếu là H2S, HClO, CH3COOH, Fe(OH)2.

Phương trình điện li minh họa

H2S ⇄ H+ + HS−

HS ⇆ H+ +S2

HClO ⇌ H+ + ClO

CH3COOH ⇔ CH3COO + H

Fe(OH)2 ⇌ Fe2+ + OH-

Câu 2. Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Biết chúng đều có cùng nồng độ mol là 0,2M.

A. KOH

B. BaCl2

C. H2S

D. HF

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HClO, Na2S, Ba(OH)2, K2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HClO.

C. HNO3, Na2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ba(OH)2, NaOH, HClO, NaCl.

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là: HNO3, Na2SO4, KOH, K2SiO3.

Phương trình điện li 

HNO3 → H++ NO3

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

KOH → K+ + OH−

K2SiO3→ 2K+ + SiO32- 

Câu 4. Chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Ba(OH)2.

C. HClO

D. H2SO4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Xem đáp án
Đáp án B

Chất không điện li: C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ) khi tan trong nước không phân li ra được các ion nên dung dịch không dẫn được điện

* Chất điện li: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4

KAl(SO4)2.12H2O → K++Al3++ 2SO42−+ 12H2O

CH3COOH ⇆ CH3COO−+ H+

Ca(OH)2→Ca2+ + 2OH−

CH3COONH4 → CH3COO− + NH4+

Câu 6. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2,CH3COOH

B. FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2

C. NaH2PO4,HNO3,HClO, Fe2(SO4)3,H2S

D. NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất gồm những chất điện li mạnh: NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Phương trình điện li minh họa

MgSO4→ Mg2+ + SO42-

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

NaOH → Na+ + OH-

CH3COONa → Na+ + CH3COO-

HCl → H+ + Cl-

Câu 7. Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh là: HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

Phương trình điện li minh họa

H2SO4→ H+ + SO42-

HNO3 → H+ + NO32-

KOH → K+ + OH- 

K2SiO3→ 2K+ + SiO32-

Câu 8. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.

B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án C

Tập hợp các chất đều là chất điện li mạnh là: NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

Phương trình điện li minh họa

NaOH → Na+ + OH- 

NaCl → Na+ + Cl- 

Na2SO4→ Na+ + SO42- 

HNO3 → H+ + NO32- 

................................

Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HClO. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 43.207
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm