Phương trình điện li BaCl2

Phương trình điện li BaCl2 được VnDoc gửi tới các bạn học sinh là phương trình điện li muối BaCl2, BaCl2 là chất điện li mạnh. Nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li BaCl2 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan điện li. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của BaCl2

BaCl2  Ba2+ + 2Cl-

2. BaCl2 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, ......

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối như:  NaCl, BaCl2, CaCl2, CH3COONa, KMnO4, ....

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. BaCl2

B. HClO

C. HF

D. Mg(OH)2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. BaCl2, CH3COONa, NaNO3, Ca(OH)2.

B. BaCl2, CH3COOH, HCl, KOH.

C. BaCl2, H2S, HClO, KClO3.

D. BaCl2, HF, H2CO3, KClO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất điện li mạnh là: BaCl2, CH3COONa, NaNO3, Ca(OH)2.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. MgCl2

B. C2H5Cl

C. KCl

D. BaCl2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. HF, CH3COOH, H2CO3, Mg(OH)2.

B. CaSO4, H2S, CH3COOH, HNO3

C. K2SO3, HNO3, BaCl2, NaF.

D. BaCl2, NaCl, HCl, CH3COOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất điện li yếu là HF, CH3COOH, H2CO3, Mg(OH)2.

Câu 5.  Đặc điểm phân li Al(OH)3 trong nước là

A. theo kiểu bazơ

B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ

C. theo kiểu axit

D. vì là bazơ yếu nên không phân li

Xem đáp án
Đáp án B

Đặc điểm phân li Al(OH)3 trong nước là vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

Phương trình điện li:

Al(OH)3 ⇆ Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ⇆ H+ + AlO2- + H2O

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

A sai vì H2S là chất điện li yếu

B vì H3PO4 là chất điện li yếu

C sai vì CH3COOH là chất điện li yếu

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li BaCl2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 20.349
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm